Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dowód rejestracyjny u byłego małżonka

Dowód rejestracyjny u byłego małżonka fotolia.pl

Skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie wydania dowodu rejestracyjnego pojazdu. W skardze zarzucił naruszenie art. 71 i art. 73 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Domagał się zobowiązania Prezydenta Miasta do wydania Skarżącemu dowodu rejestracyjnego dla samochodu wyłącznie na swoje imię i nazwisko. Co na to organ i WSA?

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, twierdząc, że żądanie wydania dowodu rejestracyjnego nie może zostać zrealizowane, ponieważ organ nie posiada żadnych uprawnień do wyegzekwowania dokumentu będącego w posiadaniu byłej małżonki Skarżącego, a obowiązujące przepisy prawa wykluczają możliwość wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego w sytuacji, gdy jego oryginał funkcjonuje w obrocie prawnym.

Jak wskazał Sąd, w okolicznościach tejże sprawy Prezydent Miasta – biorąc pod uwagę treść wniosku Skarżącego domagającego się wydania mu dowodu rejestracyjnego bez wpisanej małżonki jako współwłaściciela – wezwał Skarżącego do złożenia wyjaśnień co do tego, czy jego wniosek opiera się na którymkolwiek z właściwych przepisów Prawa o ruchu drogowym, na co Skarżący stanowczo podtrzymywał swoje żądanie w pierwotnej treści. Wniosek ten zatem nie odpowiadał żadnej z przewidzianych w prawie możliwości wydania dowodu rejestracyjnego. Taki stan rzeczy musiał doprowadzić w ocenie Sądu do odmowy wydania przez Prezydenta Miasta dowodu rejestracyjnego. Decydująca w tym względzie była okoliczność, że dowód rejestracyjny dla ww. pojazdu znajduje się w posiadaniu byłej małżonki. Osoba ta złożyła w toku postępowania oświadczenie, że jest w posiadaniu przedmiotowego dowodu rejestracyjnego i go nie odda.

Wobec treści zapadłych w sprawie decyzji rejestracyjnych nie jest kwestionowane prawo Skarżącego do dysponowania przedmiotowym dowodem, jednak organ nie miał narzędzia prawnego do odebrania dowodu rejestracyjnego od byłej żony Skarżącego. Nie miał też możliwości unieważnienia istniejącego dowodu rejestracyjnego i wydania nowego zgodnie z wnioskiem Skarżącego. Stąd też według Wojewódzkiego Sądu nie można organowi zarzucić bezczynności w sprawie. W obecnym stanie prawnym w celu odzyskania posiadania ww. dowodu rejestracyjnego przez Skarżącego należałoby rozważyć zasadność wdrożenia środków prawnych dotyczących ochrony posiadania lub wniesienia powództwa o wydanie dokumentu przed sądem powszechnym. Wykracza to jednak poza zakres kompetencji organu i kognicji sądu administracyjnego.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 13 czerwca 2019 r., III SAB/Kr 33/19

Źródło: CBOSA

Niedz., 28 Lp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel