Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Odmowa wydania prawa jazdy przy cofnięciu uprawnień w innym kraju

Odmowa wydania prawa jazdy przy cofnięciu uprawnień w innym kraju fotolia.pl

Art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami stanowi uwzględnienie postanowień art. 11 ust. 4 Dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie prawa jazdy, zgodnie z którym państwo członkowskie odmawia wydania prawa jazdy osobie, której prawo jazdy podlega ograniczeniu, zawieszeniu lub cofnięciu w innym państwie członkowskim. Państwo członkowskie może także odmówić wydania prawa jazdy osobie ubiegającej się o prawo jazdy, której prawo jazdy zostało w innym państwie członkowskim unieważnione.

Sąd wskazał, że celem tych przepisów jest uniemożliwienie osobom, które zostały wykluczone z uczestnictwa w ruchu drogowym na terytorium jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej, ominięcia sankcji nałożonych mocą prawomocnych orzeczeń właściwych władz i nie dopuszczenie ich do ruchu drogowego bez uprzedniego spełnienia określonych przepisami prawa warunków do odzyskania uprawnień do kierowania pojazdami.

W rozpatrywanej sprawie skarżący wystąpił do organu z wnioskiem o wydanie prawa jazdy kategorii. W toku postępowania organ I instancji zwrócił się kontrolnie do Federalnego Urzędu ds. Ruchu Drogowego o informację, czy wnioskodawca nie otrzymał w Niemczech niemieckiego prawa jazdy, a jeśli tak, to czy nie zostało mu to prawo jazdy zatrzymane. Z odpowiedzi władz niemieckich wynika, że wnioskodawca jest osobą, która otrzymała niemieckie uprawnienie do kierowania pojazdami, które zostało mu cofnięte w dniu 1 września 2014 r. z powodu nadużywania środków psychoaktywnych. Aby otrzymać ponownie niemieckie prawo jazdy osoba ta musi poddać się badaniu lekarskiemu i testowi psychologicznemu. Następnie władze niemieckie dodatkowo udzieliły informacji, że decyzja o cofnięciu stronie uprawnienia do kierowania pojazdami na terytorium Niemiec wydana została bezterminowo - do czasu spełnienia przez ww. warunków do wydania niemieckiego uprawnienia do kierowania pojazdami. Informacja o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami na terytorium Niemiec pozostanie w niemieckim rejestrze do dnia 1 września 2029 r. Jeśli kierowca popełni dalsze wykroczenia w ruchu drogowym lub do rejestru zostaną dodane dalsze wpisy, okres ten może zostać wydłużony. W konsekwencji organ odmówił wydania stronie prawa jazdy. SKO podtrzymało tę decyzję.

Sąd oddalił skargę. W uzasadnieniu wyroku wskazał, że  skarżący może ponownie uzyskać uprawnienie do kierowania pojazdami jeżeli przedłoży pozytywną opinię medyczno-psychologiczną. Wynika to wprost z pisma niemieckiego urzędu – informacja o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami na terytorium Niemiec pozostanie w niemieckim rejestrze do dnia 1 września 2029 r. Wykreślenie takiej informacji z rejestru (usunięcie) nastąpi po wskazanym terminie. Wnioski te są zbieżne ze stanowiskiem samego skarżącego, który w uzasadnieniu skargi podał, że według jego wiedzy, do dnia 1 września 2029 r. gdyby zamierzał uzyskać w Niemczech uprawnienia musiałby poddać się badaniu lekarskiemu na terenie tego państwa. Z kolei po upływie tego okresu chcąc uzyskać w Niemczech prawo jazdy musiałby odbyć nie tylko kurs teoretyczny ale i praktyczny i zdać ponownie egzaminy na prawo jazdy. Według Sądu, powyższe ustalenia potwierdzają fakt, że skarżący uzyskał prawo jazdy w Niemczech, a następnie uprawnienia do kierowania pojazdami zostały mu cofnięte. Wyznaczenie okresu od 1 września 2014 r. do 1 września 2029 r. należy rozumieć jako okres, w którym nastąpiło zatrzymanie jego uprawnień (pozbawienie prawa do kierowania pojazdami) na określony czas, tj. do momentu przedstawienia pozytywnych wyników badań lekarskich i psychologicznych. Sąd podkreśla przy tym, że polski ustawodawca posługuje się pojęciem "pozostawania w okresie cofnięcia uprawnienia", które odpowiada ww. sytuacji.

Źródło: CBOSA

Sob., 27 Kw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel