Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Cofnięcie uprawnień diagnoście za błędne zaświadczenie

Cofnięcie uprawnień diagnoście za błędne zaświadczenie fotolia.pl

Odpowiedzialność wynikająca z art. 84 ust. 3 ma charakter obiektywny, o czym świadczy kategoryczne sformułowanie organ "cofa" diagnoście uprawnienie do wykonywania badań technicznych w razie stwierdzenia okoliczności określonych w art. 84 ust. 3 pkt 1 i 2 – stwierdził WSA w Łodzi w wyroku z dnia 19 kwietnia 2018 r., sygn. akt: III SA/Łd 409/16.

Art. 84 ust. 3 Prawa o ruchu drogowym (cofnięcie uprawnień diagnoście), jest przepisem o charakterze sankcyjnym i powinien być stosowany w sposób ścisły po wnikliwej ocenie ustawowych przesłanek jego zastosowania. Przepis ten spełnia funkcję zapobiegawczą i sankcyjną jednocześnie. Jego celem jest odsunięcie nierzetelnych diagnostów od czynności kontroli stanu technicznego pojazdów. Wydanie przez diagnostę zaświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym lub przepisami, jak i przeprowadzenia wadliwego badania może mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, a przez to godzić w życie i zdrowie ludzkie. Z drugiej zaś strony bardzo poważny charakter sankcji wynikającej z przepisu art. 84 ust. 3 wymaga, by ocena ustawowych przesłanek jego stosowania była wnikliwa, a ich wykładnia uwzględniała zasadniczy cel regulacji jakim jest odsunięcie od zawodu diagnostów nierzetelnych lub niespełniających wymogów stawianych im ze względu na wagę przeprowadzanych przez nich czynności i ich znaczenie dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Sąd wskazał ponadto, że nawet uznanie, że w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu diagnosta powinien wpisać skrócony termin kolejnego badania technicznego pojazdu, nie daje podstaw do zastosowania art. 84 ust. 3 pkt 2 i pozbawienia uprawnień diagnosty. Brak jest bowiem przepisu, który w przypadku przeprowadzenia przed zgłoszeniem samochodu jako taksówki badania dodatkowego w celu stwierdzenia, czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla taxi, jednoznacznie nakłada na diagnostę obowiązek określenia w zaświadczeniu terminu następnego badania technicznego. Nie pozwala to na uznanie, że diagnosta na dzień wydania zaświadczenia wydał zaświadczenie niezgodnie z przepisami.

Sob., 30 Mrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka