Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przedawnienie opłaty dodatkowej z ustawy o drogach publicznych

Przedawnienie opłaty dodatkowej z ustawy o drogach publicznych fotolia.pl

Jaka jest relacja przepisów ustawy o drogach publicznych do ustawy o finansach publicznych i Ordynacji podatkowej? Nad tym zastanawiał się ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w kontekście możliwości przerwania biegu przedawnienia obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej.

Jak wskazał Sąd, spór pomiędzy stronami postępowania dotyczył dopuszczalności stosowania art. 70 § 4 Ordynacji (przerwanie biegu przedawnienia) do opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania, o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych – a tym samym, czy w realiach rozpoznawanej sprawy doszło do przerwania biegu pięcioletniego terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 40d ust. 3 ustawy o drogach publicznych, ze względu na zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym zobowiązany został zawiadomiony. W konsekwencji chodziło o to, czy organ egzekucyjny zasadnie umorzył postępowanie egzekucyjne, ze względu na wygaśnięcie egzekwowanego obowiązku.

W ocenie WSA w odniesieniu do przedmiotowych należności z tytułu opłaty dodatkowej za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania znajduje zastosowanie przepis art. 70 § 4 Ordynacji, w konsekwencji czego doszło do przerwania biegu terminu przedawnienia. Zgodnie z tym przepisem bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony; po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.

Wojewódzki Sąd przypomniał o tym, że z dniem 1 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zauważył równocześnie, iż art. 115 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych stanowi, że do spraw dotyczących niepodatkowych należności budżetowych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Według Sądu – a contrario – z powyższego przepisu wynika, że do spraw dotyczących niepodatkowych należności budżetowych wszczętych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy – należy stosować przepisy w nowym brzmieniu. Równocześnie Sąd przypomniał, że jak wynika z art. 60 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w zw. z jej art. 67, do spraw dotyczących dochodów pobieranych przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw, w zakresie nieuregulowanym ustawą o finansach publicznych, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy Działu III Ordynacji podatkowej (w tym m.in. art. 70).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 26 lutego 2019 r., I SA/Gd 1129/18

Źródło: CBOSA

Niedz., 10 Mrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel