Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Abonament parkingowy przypisany do numeru rejestracyjnego

Abonament parkingowy przypisany do numeru rejestracyjnego fotolia.pl

Czy regulamin strefy płatnego parkowania może przypisywać kartę abonamentową do konkretnego numeru rejestracyjnego pojazdu samochodowego? Twierdząco na to pytanie odpowiedział niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

Pytanie to wynikło na kanwie sprawy, w której Rada Miejska podjęła uchwałę w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania. W załączniku do tej uchwały, będącym Regulaminem strefy płatnego parkowania, określono między innymi, że „Karty abonamentu wydaje się po złożeniu u operatora SPP wniosku o wydanie karty abonamentu z oznaczeniem numeru rejestracyjnego pojazdu samochodowego”.

W ocenie Wojewody norma prawna zawarta w art. 13b ust. 4 pkt 2 ustawy o drogach publicznych wprost stanowi, że „wprowadzenie opłat abonamentowych może nastąpić dla niektórych kategorii użytkowników dróg”. Oznacza to tym samym, że przepis ten właściwie wyklucza przypisanie opłaty do konkretnego pojazdu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, jak wskazano na wstępie, przyznał rację Gminie. Przywołał dotychczasowe orzecznictwo NSA w tym zakresie, wedle którego ustawodawca konstruując upoważnienie ustawowe, nie wprowadził w ustawie o drogach publicznych kryteriów, jakimi obowiązana jest kierować się rada gminy przy doborze użytkowników drogi uprawnionych do korzystania z preferencyjnych zasad ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, pozostawiając w tym zakresie swobodę radzie gminy. Ponadto w orzecznictwie Naczelnego Sądu zauważa się, że swoboda rady gminy przy określaniu użytkowników uprawnionych do uiszczania opłaty abonamentowej lub opłaty zryczałtowanej nie jest nieograniczona. Ograniczenie swobody działania w tym zakresie zakreślone jest poprzez jednoznacznie wskazany przez ustawodawcę cel, jakiemu generalnie służy wprowadzenie opłat za parkowanie. NSA zwraca także uwagę na to, że jak stanowi art. 13b ust. 2 ustawy o drogach publicznych, strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej.

W związku z powyższym WSA stwierdził, że zawarte w zakwestionowanych zapisach Regulaminu regulacje nie zostały podjęte z naruszeniem przepisów ustawy o drogach publicznych. Według Sądu rację ma Gmina uważając, że z treści ww. przepisu nie wynika, aby rada gminy nie była upoważniona do uchwalenia przepisów konkretyzujących wymogi abonamentu. Na poparcie powyższej tezy WSA wskazał, że przepis art. 13b ustawy o drogach publicznych wymaga rozpatrzenia w kontekście pełnej regulacji prawnej, dotyczącej opłaty za postój pojazdów samochodowych, gdyż źródło wątpliwości dotyczących jego interpretacji tkwi w treści art. 13 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Według ostatniego przepisu, korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za postój pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Realizacja opłat w strefie płatnego parkowania może się odbywać poprzez wykupienie abonamentu. Dlatego też treść art. 13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych interpretowanego z pominięciem art. 13 ust. 1 nie powinna budzić wątpliwości.

Jak zaznaczył Wojewódzki Sąd, obowiązek uiszczenia opłaty wiąże się każdorazowo z parkowaniem pojazdu na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania – z tego powodu regulacja przyjęta zaskarżoną uchwałą pozwala na powiązanie abonamentu z numerem rejestracyjnym pojazdu. Służy potrzebie zaprowadzenia ładu przestrzennego, a więc bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. Jeżeli obowiązek wnoszenia opłaty za postój pojazdu samochodowego dotyczy korzystających z dróg publicznych, a ustalając strefę płatnego parkowania rada gminy upoważniona została do wprowadzenia opłat abonamentowych lub zryczałtowanych dla niektórych użytkowników, to podanie w abonamencie numeru rejestracyjnego pojazdu, w ocenie Sądu, umożliwia kontrolę przyznania abonamentu użytkownikom dróg, wskazanym w zaskarżonej uchwale. Nie została zatem naruszona zasada proporcjonalności, albowiem wymóg podania numeru rejestracyjnego jest usprawiedliwiony okolicznościami, a mianowicie jest niezbędny dla osiągnięcia konkretnego celu.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 10 stycznia 2019 r., II SA/Bk 678/18

Źródło: CBOSA

Pt., 1 Lt. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel