Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wymiana prawa jazdy nie jest okazją do porządków

Wymiana prawa jazdy nie jest okazją do porządków fotolia.pl

W postępowaniu dotyczącym wymiany prawa jazdy w związku ze zmianą danych adresowych kierującego organ nie może weryfikować innych danych zawartych w dokumencie.

wyrok WSA w Poznaniu z 17 października 2018 r., sygn. II SA/Po 362/18

Przywołana wyżej teza zapadła w stanie faktycznym, w którym organ rejestrujący przy okazji wymiany prawa jazdy na wniosek kierowcy w związku ze zmianą miejsca jego zamieszkania odmówił wydania prawa jazdy kategorii A wskazując, że w dostępnych mu rejestrach i kartotekach nie odnaleziono dokumentów potwierdzających uzyskanie uprawnienia do tej właśnie kategorii. W zakresie pozostałych kategorii – AM, T, B i B1 prawo jazdy wydał.

Rozpatrując wniesioną skargę Sąd wskazał, że zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem jest obowiązana zawiadomić starostę o utracie tego dokumentu, jego zniszczeniu w stopniu powodującym nieczytelność, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia (ust. 1). Na wniosek osoby uprawnionej w przypadkach, o których mowa w ust. 1, starosta wydaje, po uiszczeniu odpowiednich opłat:

  • wtórnik dokumentu pod warunkiem:
    1. złożenia oświadczenia o utracie dokumentu, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
    2. zwrotu zniszczonego dokumentu;
  • nowy dokument pod warunkiem zwrotu dokumentu wymagającego zmiany danych.

Z analizy treści wskazanego wyżej przepisu wynika, że organ wydając w tym trybie nowy dokument prawa jazdy, po dokonaniu w nim zmian, w istocie dokonuje fizycznej wymiany dokumentu stanowiącego dowód posiadania przez określoną osobę uprawnienia do kierowania pojazdami. Zatem nowy dokument, o jakim mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2, w części dotyczącej poświadczenia posiadania uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi jedynie powtarza zapisy zawarte w dokumencie pierwotnym, a zmiany w nim wprowadzane dotyczą wyłącznie danych wnioskodawcy, niezwiązanych z posiadanym uprawnieniem do kierowania pojazdami. Dokonana w tym trybie wymiana prawa jazdy nie wpływa zatem w żaden sposób na zakres uprawnień lub obowiązków wnioskodawcy. Tym samym należy stwierdzić, że art. 18 ust. 2 pkt 2 nie stanowi podstawy prawnej do zmiany dokumentu pierwotnego.

Niedz., 28 Prn. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski