Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wpis tymczasowy - kontrolne sprawdzenie kwalifikacji

Wpis tymczasowy - kontrolne sprawdzenie kwalifikacji fotolia.pl

Zgodnie z art. 130 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym, Policja prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Określonemu naruszeniu przypisuje się odpowiednią liczbę punktów w skali od 0 do 10 i wpisuje się do tej ewidencji.

Stosownie do § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego wpisu ostatecznego do ewidencji dokonuje się, jeżeli naruszenie zostało stwierdzone prawomocnym: wyrokiem sądu, postanowieniem sądu o warunkowym umorzeniu postępowania, mandatem karnym albo orzeczeniem sądu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym. Przed wydaniem rozstrzygnięcia, o którym mowa powyżej, do ewidencji wprowadza się, niezwłocznie po ujawnieniu naruszenia, wpis tymczasowy. Wpis tymczasowy zawiera informację o liczbie punktów, które zostaną ostatecznie przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia tym rozstrzygnięciem. Wpis tymczasowy staje się wpisem ostatecznym po stwierdzeniu naruszenia powyższym rozstrzygnięciem. Natomiast zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2 powołanego rozporządzenia, komendant wojewódzki Policji występuje do organu właściwego w sprawach wydawania prawa jazdy z wnioskiem o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii prawa jazdy w razie przekroczenia przez niego 24 punktów otrzymanych za naruszenia. Wniosek ten sporządza się wyłącznie na podstawie wpisów ostatecznych.

Nie ulega wątpliwości, że powołane wyżej przepisy mają charakter imperatywny. Użycie trybu oznajmującego, jak chociażby "sprawdzeniu kwalifikacji podlega osoba" bądź: "wpisu ostatecznego dokonuje się", czy też "komendant wojewódzki Policji występuje do organu", "wpis tymczasowy staje się wpisem ostatecznym", świadczy o bezwzględnym obowiązywaniu powołanych przepisów. Organy nie mają żadnej możliwości zastosowania uznania administracyjnego. W przypadku, gdy w prowadzonej przez Policję ewidencji wpisy tymczasowe staną się wpisami ostatecznymi i przekroczona zostanie liczba 24 punktów, komendant wojewódzki Policji zobligowany jest do skierowania odpowiedniego wniosku, a starosta do wydania decyzji kierującej na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji.

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 29 sierpnia 2018 r., sygn. akt: III SA/Kr 523/18

Sob., 13 Prn. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka