Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pozbawienie uprawnień a wydanie wtórnika prawa jazdy

Pozbawienie uprawnień a wydanie wtórnika prawa jazdy fotolia.pl

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (u.k.p.), zakaz wydawania prawa jazdy obejmuje osobę, w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu. Treść tego przepisu nie budzi wątpliwości.

Ustawodawca nowelizując z dniem 26 czerwca 2015 r. art. 12 ustawy o kierujących pojazdami wprowadził szeroki zakres skutków, jakie powiązane zostały z nałożeniem na kierowcę zakazu prowadzenia pojazdami mechanicznymi. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 2 pkt 2 i 3 u.k.p. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, obowiązującym od dnia 25 października 2014 r., zakaz wydawania prawa jazdy stosuje się wprost do osoby ubiegającej się o wydanie lub zwrot zatrzymanego prawa jazdy, a także o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C, C+E - w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B. Wskazana zmiana w sposób wyraźny poszerzyła katalog przypadków, w których kierowca wobec którego sąd karny orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii B, zostaje ograniczony w korzystaniu z uprawnień innych kategorii.

Za taką interpretacją przemawia przede wszystkim wykładnia gramatyczna przywołanych przepisów. Wynika z nich wprost, że osobie, w stosunku do której orzeczono prawomocnie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii B nie może być zarówno wydane, jak i zwrócone prawo jazdy, czy przywrócone uprawnienia w zakresie innych kategorii. Jednakże przemawia za tym również wykładnia celowościowa wskazanych przepisów. Celem racjonalnego ustawodawcy było eliminowanie z ruchu drogowego kierowców, którzy stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa tego ruchu, zwłaszcza prowadząc pojazdy mechaniczne w stanie nietrzeźwości. Prawo administracyjne w tym zakresie działa także prewencyjne, eliminując ewentualne negatywne zachowania kierowców na drogach publicznych

Skarżący wskazuje, iż nie ubiega się o przywrócenie uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych wg kat. C, C+E bo takowe posiada lecz wskazuje, że kwestionuje jedynie niemożność otrzymania dotychczasowo posiadanego dokumentu prawa jazdy w zakresie tych kategorii. Zdaniem Skarżącego znaczenie słowa "utrata" to także czasowe zatrzymanie przez policję druku prawa jazdy, a nie wszystkich uprawnień.

Wobec powyższego wskazać należy na ugruntowany w orzecznictwie pogląd, oparty na regulacji omawianej ustawy, iż w celu otrzymania wtórnika prawa jazdy niezbędne jest legitymowanie się uprawnieniem do wydania urzędowego dokumentu prawa jazdy. Zakaz wynikający z art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami dotyczy bowiem nie tylko wydania prawa jazdy, ale także wszystkich innych czynności organu, których skutkiem byłoby uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami w okresie i zakresie wynikającym z sądowego zakazu prowadzenia pojazdów określonej kategorii.

Zdaniem składu orzekającego nie ulega najmniejszej wątpliwości, że utrata dokumentu prawa jazdy a następnie wyrok Sądu Rejonowego o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat z wyłączeniem spod zakazu pojazdów, do których kierowania wymagane są uprawnienia kategorii C, C+E, nie jest utratą dokumentu w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy. Aby bowiem otrzymać wtórnik prawa jazdy trzeba legitymować się uprawnieniem do wydania urzędowego dokumentu prawa jazdy. Orzeczenie o środku karnym na podstawie art. 42 § 2 k.k wyklucza wydawanie wtórnika. Wydanie wtórnika w sytuacji wydania zakazu sądowego i brzmienia art. 12 ust. 2 ustawy byłoby bowiem obchodzeniem tego ostatniego przepisu.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 marca 2018 r. VIII SA/Wa 826/17

Źródło: CBOSA 

Sob., 19 Mj. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk