Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy

Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy fotolia.pl

Na wstępie rozważań należy wskazać, że w świetle art. 102 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, w przypadku gdy upłynął termin ważności prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem - jeżeli dokument ten został przesłany przez organy kontroli ruchu drogowego.

Zgodnie z art. 102 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania, przy czym jeżeli od dnia zatrzymania prawa jazdy upłynął okres przekraczający rok, warunkiem wydania prawa jazdy jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji.

Natomiast przepis art. 49 ust. 1 pkt 3 lit. b ww. ustawy stanowi, iż osoba ubiegająca się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, którego była pozbawiona na okres przekraczający rok, podlega sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, a zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy, w takich przypadkach prawo jazdy wydaje się po złożeniu, z wynikiem pozytywnym, odpowiedniego do rodzaju uprawnienia egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje.

Jak wynika z akt sprawy, w dniu 11 lutego 2016 r. do organu wydającego uprawnienia do kierowania pojazdami wpłynęło pismo Komendy Powiatowej Policji w T. z dnia 4 lutego 2016 r., informujące o zatrzymaniu skarżącemu prawa jazdy nr (...), serii (...) wydanego w dniu 2 stycznia 2008 r., z powodu upływu z dniem 20 kwietnia 2014 r. terminu ważności dokumentu. Wraz z pismem został przekazany zatrzymany dokument prawa jazdy.

Wobec powyższego decyzją Prezydenta Miasta Ł. z dnia (...) nr (...) zatrzymano P. N. prawo jazdy kat. B, nr (...), serii (...) wydane w dniu 2 stycznia 2008 r. w trybie art. 102 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Decyzja została wysłana na adres znany organowi, tj. Ł. ul. A 20 B m. 70 i uznana za doręczoną w trybie art. 44 k.p.a. Przedmiotowa decyzja stała się ostateczna.

W dniu 23 sierpnia 2017 r. skarżący wystąpił w organie wydającym uprawnienia do kierowania pojazdami z wnioskiem o wydanie prawa jazdy kat. B. Jako powód ubiegania się o wydanie prawa jazdy skarżący wskazał: przedłużenie ważności prawa jazdy oraz zmianę danych (adresu zamieszkania) z A 20B/70 na B 29/31 m. 16 (część E pkt 2 wniosku z 23 sierpnia 2017 r.). Do wniosku strona załączyła orzeczenie lekarskie nr (...) z dnia 17 sierpnia 2017 r., stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zawierające termin ponownego badania na dzień 17 sierpnia 2032 r.

Zauważyć trzeba, że z zestawienia dat wydania prawomocnej decyzji o zatrzymaniu skarżącemu prawa jazdy i wystąpienia z wnioskiem o wydanie zatrzymanego prawa jazdy wynika, że faktyczny okres pozbawienia skarżącego prawa jazdy przekroczył 1 rok, co wypełniło przesłankę określoną w art. 49 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o kierujących pojazdami. Poza sporem pozostaje także, że skarżący nie poddał się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji.

Wobec faktu, że w przedmiotowej sprawie pozbawienie skarżącego prawa jazdy trwało w sposób ciągły ponad rok, a podstawą tego pozbawienia była ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Ł. o zatrzymaniu prawa jazdy z uwagi na upływ terminu ważności tego dokumentu, należało przyjąć, że warunkiem wydania prawa jazdy jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji do kierowania pojazdami. Skarżący nie poddał się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji, co stanowiło podstawę odmowy wydania prawa jazdy.

W konsekwencji zaskarżoną decyzję ocenić należy jako prawidłową i zgodną z prawem.

Wskazać należy, że argumentacja skarżącego związana z brakiem prawidłowego doręczenia mu decyzji Prezydenta Miasta Ł. z dnia (...) o zatrzymaniu prawa jazdy - pozostawała poza możliwością jej weryfikacji zarówno w niniejszym postępowaniu administracyjnym jaki i sądowym. Powyższa decyzja ma przymiot ostateczności i jako taka wiązała organy obu instancji orzekające w przedmiocie wniosku skarżącego o wydanie prawa jazdy. W tej sytuacji wskazać również należy, że zarzut wadliwości tej decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy z uwagi na niewskazanie w niej ram czasowych zatrzymania prawa jazdy oznaczonych początkową oraz końcową datą mógł być podnoszony tylko w ramach weryfikacji decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy. W tym miejscu przypomnieć trzeba, że zgodnie z art. 134 § 1p.p.s.a. Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną, z zastrzeżeniem art. 57a. Granice rozpoznania wojewódzkiego sądu administracyjnego określa zatem sprawa administracyjna będąca przedmiotem zaskarżenia. Treść i zakres sprawy administracyjnej, czyli tożsamość sprawy, wyznaczają normy prawa materialnego, które determinują treść rozstrzygnięcia zawartego w zaskarżonym akcie i precyzują czynności pozwalające zidentyfikować skonkretyzowany w nich stosunek prawny. W tym kontekście Sąd rozpoznając sprawę w przedmiocie odmowy wydania prawa jazdy nie ma kompetencji do orzekania w sprawie zatrzymania prawa jazdy.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 22 marca 2018 r. III SA/Łd 41/18

Źródło: CBOSA

Pt., 25 Mj. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk