Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowa ustawa o publicznym transporcie zbiorowym

Nowa ustawa o publicznym transporcie zbiorowym fotolia.pl

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przedstawiła wyczekiwany przez samorządy projekt dotyczący ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Jest to wstępna wersja założeń, które obecnie poddawane są wstępnym konsultacjom w zainteresowanym środowisku. Projekt po ewentualnych zmiana ma zostać zaopiniowany przez sejmową komisję infrastruktury, a po jej aprobacie trafić do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

Zmiany można ograniczyć do kilku punktów

1. Ograniczenie do niezbędnego minimum zakresu planów transportowych.

Plan transportowy będzie zawierał:

  • sieć komunikacyjną niezbędną do zaspokojenia potrzeb przewozowych mieszkańców obszaru właściwości organizatora;
  • zasady oznaczania poszczególnych linii tworzących sieć komunikacyjną;
  • informacje o prognozowanej liczbie pasażerów obsługiwanych na danej linii komunikacyjnej z uwzględnieniem potoków pasażerskich w określonych przez organizatora przedziałach czasowych w ciągu doby oraz poszczególnych dni tygodnia;
  • informacje o pakietach linii komunikacyjnych obejmujących co najmniej jedną linię komunikacyjną o dużym potoku pasażerskim i co najmniej jedną linię komunikacyjną o małym potoku pasażerskim wraz z informacją o planowanych rozkładach jazdy, przewidzianych do obsługi przez operatorów w transporcie drogowym, z wyłączeniem komunikacji miejskiej.

2. Wprowadzenie obowiązku opracowywania planów transportowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego.

3. Ujęcie w planach transportowych pakietów linii komunikacyjnych składających się z co najmniej jednej linii o dużym potoku pasażerskim i co najmniej jednej linii o małym potoku pasażerskim, rozłożonych równomiernie pomiędzy poszczególne pakiety.

4. Ustalenie górnej granicy wielkości pakietu linii komunikacyjnych.
W celu uniknięcia tworzenia nadmiernie dużych pakietów linii komunikacyjnych ustalono górny limit wielkości pakietu na poziomie 80 000 wozokilometrów miesięcznie. Proponowany limit jest wynikiem przyjęcia jako rozwiązanie modelowe:

  • 23 pojazdów eksploatowanych przez jeden podmiot – liczba ta koresponduje z liczbą używaną w rozporządzeniu nr 1370/2007;
  • przeciętnej miesięcznej pracy eksploatacyjnej jednego pojazdu na poziomie 3480 km.

Przyjęto, że średni przebieg autobusu wynosi 116 km dziennie (w komunikacji międzymiastowej z wyłączeniem komunikacji miejskiej).
23 pojazdy x 3480 km miesięcznie = 80040 wozokilometrów miesięcznie.

5. Przyznawanie przedsiębiorcom prawa do obsługi pakietów linii komunikacyjnych, w drodze otwartych, przejrzystych i niedyskryminujących procedur przetargowych.

6. Wprowadzenie kryteriów, które będzie musiał spełnić przedsiębiorca, aby mogło być mu udzielone zamówienie publiczne na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.
W celu gwarancji, że usługi przewozów osób autobusem w ramach publicznego transportu zbiorowego będą świadczone przez rzetelnych i solidnych przewoźników, u których nie stwierdzono naruszeń przepisów prawa w projekcie proponuje się, że zamówienie publiczne na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego może zostać udzielone wyłącznie przedsiębiorcy który w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem przystąpienia do przetargu nie został skazany prawomocny wyrokiem sądu za nieprawidłowości w zakresie rozliczania dopłat z tytułu stosowania obowiązujących ulg w przewozach pasażerskich, o których mowa w art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2014 poz. 1863 z późn. zm.).Wprowadzenie dodatkowych kryteriów, które będzie musiał spełnić przedsiębiorca, aby mógł złożyć ofertę w pierwszym zamówieniu publicznym na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego po wejściu w życie projektowanych przepisów.

7. Skrócenie czasu, na który mogą być zawierane umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym z 10 do 5 lat w celu przeciwdziałania monopolizacji i zachowania konkurencyjności na rynku przewozów.

8. Wprowadzenie możliwość wykonywania przewozów nie będących przewozami użyteczności publicznej, realizowanych na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu wyłącznie na liniach międzywojewódzkich.

9. Stworzenie warunków do stosowania przez wszystkich przewoźników biletów ulgowych. Dzięki temu wszyscy uprawnieni do ulg obywatele będą mogli korzystać z przejazdów z ulgą.

W załączniku przedmiotowy projekt ustawy.

Załączniki:
Pobierz ten plik (projekt ustawy o zm. ustawy   z dnia 28.12.2017 o publicznym transporcie zbiorowym.pdf)Projekt ustawy396 kB
Pon., 15 St. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk