Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wydanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy to obowiązek

Wydanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy to obowiązek fotolia.pl

Ustawodawca wskazuje w art. 130 ust. 2 p.r.d., że punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po upływie 1 roku od dnia naruszenia, chyba że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za które na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć przypisana liczba punktów przekroczyłaby 24 punkty lub w przypadku kierowców, o których mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 p.r.d. - 20 punktów.

Ponadto w myśl art. 130 ust. 3 p.r.d. kierowca wpisany do ewidencji, o jakiej mowa w art. 130 ust. 1 p.r.d., może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Nie dotyczy to kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.

Z materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy wynika, że Komendant Wojewódzki Policji w P. we wniosku, wystąpił o sprawdzenie kwalifikacji D. M. do prowadzenia pojazdów, gdyż skarżący uzyskał łącznie 27 punktów za naruszenie przepisów o ruchu drogowym (k. 1 akt adm. organu I instancji). W piśmie przedstawiono zarazem wyliczenie, w świetle którego skarżący w dniu (...) sierpnia 2015 r. uzyskał 6 punktów za przekroczenie prędkości, w dniu (...) sierpnia 2015 r. - 8 punktów za przekroczenie prędkości, w dniu (...) sierpnia 2015 r. - 8 punktów za przekroczenie prędkości oraz w dniu (...) lutego 2016 r. - 5 punktów za naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku oraz za kierowanie pojazdem bez posiadania przy sobie wymaganych dokumentów. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że liczba punktów za naruszenie przepisów w ruchu drogowym, obliczona przez komendanta wojewódzkiego Policji jako organ prowadzący omawianą ewidencją w myśl art. 130 ust. 1 p.r.d. w zw. z § 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia, jest wiążąca dla starosty w ramach kontrolowanego postępowania. Wspomniany organ administracji publicznej nie dysponuje bowiem samodzielną kompetencją do ustalania liczby wspomnianych punktów.

Należy zauważyć, że z samej treści art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy nowelizującej marca 2015 r. można wyprowadzić podobny wniosek. W powyższym przepisie ustawodawca stwierdza bowiem kategorycznie, że starosta wydaje decyzję "w przypadku przekroczenia". Tym samym samo przekroczenie obliguje już do wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, przy czym brzmienie przytoczonego przepisu nie wskazuje, by następcze odbycie szkolenia dezaktualizowało wspomniany obowiązek. W rezultacie także w świetle art. 7 ust. 1 pkt 5 wymienionej ustawy nowelizującej można bronić stanowiska, że zaświadczenie z dnia (...) lutego 2016 r. nie wpływa na liczbę punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, jaka została przypisana skarżącemu.

W świetle dotychczasowych uwag należy zatem stwierdzić, że Prezydent Miasta P. był zobligowany do wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy skarżącego. Trafnie w tej mierze zauważyło Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P., że omawiane rozstrzygnięcie ma charakter związany. Oznacza to, że organy administracji publicznej nie dysponują luzem decyzyjnym w zakresie orzekania o zatrzymaniu prawa jazdy na mocy art. 7 ust. 1 pkt 5 cytowanej ustawy nowelizującej. Z uwagi na spełnienie przesłanek wymienionych w tym przepisie zaskarżone rozstrzygnięcia należy uznać za prawidłowe.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2017 r. (II SA/Po 187/17)

Źródło: CBOSA

Niedz., 10 Wrz. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk