Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Miasta na prawach powiatu potrzebują więcej środków na drogi

Miasta na prawach powiatu potrzebują więcej środków na drogi fotolia.pl

Związek Miast Polskich wnioskuje o przeprowadzenie analizy systemu finansowania dróg krajowych na ich terenie, a także wielkości i dostępności środków pochodzących z UE, przeznaczonych na dofinansowanie dróg krajowych poza siecią TEN-T. Wskazuje na niesprawiedliwe potraktowanie miast na prawach powiatu z województwa mazowieckiego, które - jako jedyne w kraju - nie mogą ubiegać się o środki z PO IŚ 2014-2020 w zakresie dofinansowania dróg krajowych.

Swoje postulaty Zarząd ZMP zawarł w stanowisku z 24 sierpnia br. Zwraca w nim uwagę na nieuzasadniony i niesprawiedliwy brak dostępu miast na prawach powiatu do środków Krajowego Funduszu Drogowego.

Zdaniem ZMP wysokość środków na drogi krajowe w miastach na prawach powiatu w PO IŚ jest niewystarczająca. Z przeprowadzonej przez Związek ankiety wynika, że potrzeby w tym zakresie, uwzględniające tylko najpilniejsze inwestycje, są dwukrotnie większe niż alokacja.

Związek apeluje o konieczność dokonania korekty dotyczącej województwa mazowieckiego. - Z zadowoleniem przyjęliśmy informację o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską podziału statystycznego województwa mazowieckiego na 2 odrębne jednostki statystyczne NUTS. Dotychczas Warszawa wraz z okolicznymi powiatami znacząco zawyżała statystyki Mazowsza, co spowodowało zaliczenie całości województwa mazowieckiego do regionów lepiej rozwiniętych. Konsekwencją tego są znaczne ograniczenia w dostępie do środków UE, zwłaszcza dla miast na prawach powiatu, przy równoczesnym braku dostępu do innych środków, jak np. z PO Polska Wschodnia 2014-2020. Województwa Polski Wschodniej dotychczas były jednymi z najsłabiej rozwiniętych pod względem PKB per capita w UE–27 i najmniej konkurencyjnych regionów w Unii Europejskiej. Na taki stan rzeczy wpływały dwie zasadnicze kwestie:

  1. niska wydajność pracy będąca efektem tradycyjnej struktury gospodarki z dominacją niskowydajnego rolnictwa oraz niskoefektywnych pozostałych sektorów gospodarki (spowodowana niskim poziomem innowacyjności i zapóźnieniami infrastrukturalnymi, w tym zwłaszcza małą dostępnością komunikacyjną makroregionu).
  2. problemy rynku pracy: równoczesne występowanie niekorzystnych procesów demograficznych i migracji za pracą, głównie młodych, wykształconych mieszkańców makroregionu. Nie są jednak jedynymi takimi obszarami - subregiony województwa mazowieckiego, poza Warszawą i przyległymi gminami, wpisują się całkowicie w powyższe problemy – czytamy w stanowisku.

Dlatego ZMP wnosi o umożliwienie jeszcze w obecnej perspektywie finansowej (po 1 stycznia 2018 r.):

- ubiegania się o środki obecnie niedostępne dla miast na prawach powiatu, w szczególności w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (m.in. działanie 4.2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego oraz 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach);

- statystycznie słabiej rozwiniętej części województwa mazowieckiego aplikowania o środki UE, np. z PO Polska Wschodnia 2014-2020.

Jednocześnie wnioskuje o: zwiększenie puli środków UE dedykowanych dla dróg krajowych poza siecią TEN-T w miastach na prawach powiatu, zwłaszcza z regionów słabiej rozwiniętych, np. z rezerwy wykonania, co byłoby realizacją zapowiedzi zawartych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz o usunięcie krzywdzących zapisów dot. miast na prawach powiatu z ustawy o KFD.

Pt., 1 Wrz. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska