Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Obowiązki zarządcy drogi wewnętrznej

Obowiązki zarządcy drogi wewnętrznej fotolia.pl

Zatwierdzenie organizacji ruchu jest pojęciem wprowadzonym przez przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, wydanego na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 10 ust. 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Upoważnia ono ministra właściwego do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Obrony Narodowej, do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, precyzując trzy warunki podlegające uwzględnieniu. Są nimi: konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, efektywnego wykorzystania dróg publicznych oraz potrzeby społeczności lokalnej.

Przepisy rozporządzenia z dnia 23 września 2003 r. określają szczegółowe warunki: zarządzania ruchem na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu, a zwłaszcza działania w zakresie sporządzania, opiniowania, zatwierdzania projektów organizacji ruchu i wprowadzania organizacji ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; a także wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem - § 1 ust. 1 wskazanego rozporządzenia. Działania w zakresie zarządzania ruchem realizowane są m.in. przez: podejmowanie czynności organizacyjno-technicznych, w szczególności: sporządzanie projektów organizacji ruchu; przedstawianie projektów organizacji ruchu do zatwierdzenia; rozpatrywanie projektów organizacji ruchu; zatwierdzanie organizacji ruchu - § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia z dnia 23 września 2003 r. Działania te realizują, odpowiednio do kompetencji, organ zarządzający ruchem, podmiot zarządzający drogą wewnętrzną, zarząd drogi, organ sprawujący nadzór nad zarządzaniem ruchem, Policja, Żandarmeria Wojskowa lub wojskowe organy porządkowe.

Z kolei z § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia z dnia 23 września 2003 r. wynika, że pod pojęciem "projektu organizacji ruchu" należy rozumieć dokumentację sporządzoną w celu zatwierdzenia stałej, zmiennej albo czasowej organizacji ruchu przez właściwy organ zarządzający ruchem albo właściwy podmiot zarządzający drogą wewnętrzną. Przepisy rozporządzenia z dnia 23 września 2003 r. w brzmieniu wskazanym powyżej zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2016 r., co wynika z § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Zatem od 1 lipca 2016 r. również na podmiocie zarządzającym drogą wewnętrzną ciążą obowiązki wskazane w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia z dnia 23 września 2003 r.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 21 marca 2017 r. II SA/Ol 160/17

Źródło: CBOSA

Sob., 29 Lp. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk