Cofniecie uprawnień diagnoście - udział prokuratora w postępowaniu

Cofniecie uprawnień diagnoście - udział prokuratora w postępowaniu fotolia.pl

Wyrok WSA w Białymstoku  z dnia 16 grudnia 2010 r. sygn. II SA/Bk 674/10

Powzięcie przez organ administracji informacji o fakcie naruszenia obowiązków przez diagnostę, potwierdzonym wyrokiem skazującym za przestępstwo poświadczenia nieprawdy, nie stanowi samodzielnej podstawy do wydania przez organ decyzji w trybie art. 84 ust. 2 pkt 3 ustawy, zwłaszcza w sytuacji, gdy w wyroku skazującym sąd powszechny nie zastosował wobec skazanego diagnosty środka karnego w postaci zakazu wykonywania tego zawodu. Z taka sytuacją mamy do czynienia w rozpoznawanej sprawie. Dlatego też umorzenie postępowania administracyjnego uznać należy za zgodne z prawem.

W przedmiotowej sprawie wyrokiem Sądu Rejonowego X  został uznany za winnego popełnienia czynów z art. 271 § 2 kk polegających na dwukrotnym poświadczeniu w wydanym przez siebie zaświadczeniu co do okoliczności mającej znaczenie prawne o spełnieniu wymogów technicznych pojazdu marki ACURA MDX o nr [...] mimo, że pojazd ten wbrew przepisom rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia oraz rozporządzenia  w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy badaniach nie posiadał wymaganego tylnego światła przeciwmgielnego, a także posiadał nieprawidłową barwę świateł pozycyjnych przednich barwy żółtej-samochodowej.

W uzasadnieniu wyroku Sąd stwierdził, że orzeczenie względem osoby oskarżonego zakazu wykonywania zawodu diagnosty nie jest konieczne, albowiem jest on osobą z wieloletnim stażem pracy, w tym ma za sobą kilkuletni okres wykonywania tego zawodu. Poświadczenie nieprawdy odnosiło się do kwestii o niezbyt wielkiej wadze, a nieprawidłowości techniczne, których dotyczyło w zasadzie nie wywołały zagrożenia w ruchu drogowym. Oskarżony wystawiając zaświadczenie był przekonany, że wszelkie nieprawidłowości zostaną wkrótce usunięte. Zdaniem Sądu, mimo popełnienia zarzucanych mu czynów, w dalszym ciągu dawał gwarancję rzetelnego wykonywania zawodu. Orzeczenie zakazu, zwłaszcza w aktualnej sytuacji oskarżonego, który jest osoba samotną w wieku przedemerytalnym, stanowiłoby dolegliwość znacznie przekraczającą stopień winy oskarżonego. Tym bardziej, że przestępne zachowanie, zdaniem Sądu miało charakter incydentalny. W związku z tym wyrokiem, Prokurator Rejonowy, złożył do Prezydenta Miasta wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie cofnięcia X uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów. Prezydent Miasta umorzył postępowanie. Prokurator Rejonowy najpierw złożył odwołanie do SKO a następnie skargę do sądu administracyjnego. Zarówno organ II instancji jak i Sąd nie podzieliły stanowiska Prokuratora.

Źródło: Orzecznictwo NSA

Śr., 29 Czrw. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel