Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmniejszenie wysokości dotacji w trakcie roku

Zmniejszenie wysokości dotacji w trakcie roku fotolia.pl

Uchwalenie przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego innych wysokości in minus dotacji na rzecz szkół niepublicznych na dany rok z mocą obowiązującą w trakcie roku budżetowego narusza nie tylko zasady dotyczące planowania, uchwalania zmian i realizacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, ale także, w konsekwencji - podważa istotę planu jako obowiązującego na przyszłość, którym de facto budżet jest.

Powyższą konkluzję przyjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 1 lipca 2020 r., I SA/Sz 190/20 na gruncie następującego stanu faktycznego: gmina w uchwale z listopada 2019 r. ustaliła na cały rok 2020 wysokość dotacji na jednego ucznia w szkole niepublicznej wyższą niż podstawowa, tj. 115% kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Następnie, zaskarżoną uchwałą utrzymała tę wysokość tylko w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2020 r., co w konsekwencji oznaczało także, że obniżyła tę podwyższoną dotację od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r.

W ocenie sądu, gada gminy nie wykazała, aby w sprawie zaistniały podstawy prawne do zmiany przyznanej podwyższonej wysokości dotacji na rzecz szkół niepublicznych w gminie na rok 2020, jak też w żaden racjonalny sposób nie uzasadniła, aby w sprawie wystąpiły wyjątkowe okoliczności uzasadniające tę zmianę in minus wobec dotychczasowej przyznanej wysokości dotacji. Takim argumentem nie było też dla sądu twierdzenie, że koszty administracyjne prowadzenia działalności są mnożone przez tę szkołę niepubliczną ponad miarę, skoro przyjmując w listopadzie 2019 r. uchwałę w sprawie podwyższonej dotacji uzasadniała ją tym, że zwiększona dotacja przekazywana w latach poprzednich wykorzystywana była prawidłowo, a celowość podjęcia uchwały wzmacnia fakt zwiększonych zadań edukacyjnych po reformie systemu oświaty w 2017 r. przez prowadzenie klas VII i VIII.

Sąd przywołał art. 39 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (u.f.z.o.) w którym wskazano, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w uchwale, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala okres udzielania tej dotacji w wyższej wysokości. Powiązanie tej dotacji z budżetem jednostki samorządu terytorialnego uwidacznia się w poszczególnych przepisach u.f.z.o. W art. 42 ust. 1 u.f.z.o. przewidziano, że dotacje, o których mowa w art. 40 ust. 1 i 3 oraz art. 41 ust. 1, 2 i 5, są przekazywane na rachunek bankowy szkoły lub zespołu szkół w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że części za styczeń i za grudzień są przekazywane w terminie odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku budżetowego.

Nadto w u.f.z.o. wprowadzono w art. 2 definicję m.in. terminów: "rok bazowy" (pkt 25) oraz "rok budżetowy" (pkt 26). Przez rok bazowy należy rozumieć rok poprzedzający rok budżetowy, a przez rok budżetowy - rok, na który jest uchwalana ustawa budżetowa i są udzielane dotacje określone w ustawie.

Analiza powołanych przepisów dała sądowi podstawę do wywiedzenia wniosku, że istotną cechą dotacji oświatowej i, w konsekwencji - stosunku dotacyjnego, jest jego ustawowe ograniczenie czasowe, do okresu roku budżetowego, co wynika bezpośrednio z "roczności" budżetu. Owa "roczność", wynikająca z konstrukcji samego budżetu jednostki samorządu terytorialnego, co do zasady, dotyczyć powinna także w konsekwencji wszystkich podmiotów biorących udział w procesie dotacyjnym, jak też podejmowanych przez nich działań: organu uchwalającego budżet (który go planuje, co do zasady, pro futuro i na którym ciąży ustawowy obowiązek uchwalenia budżetu w odpowiednim terminie i z odpowiednim wyprzedzeniem), organu ustalającego tryb udzielania i rozliczania dotacji, organu ustalającego wysokość stawek dotacji, organu udzielającego dotacji, jak też podmiotu ją otrzymującego i rozliczającego. Skoro bowiem budżet jest rocznym planem, obejmującym dany rok budżetowy, to cała procedura "okołodotacyjna" także w sposób bezpośredni powinna dotyczyć roku; konkretna dotacja udzielana jest także na dany rok budżetowy, na realizację zadań zaplanowanych w danym roku (budżetowym) i tym przedziałem czasowym jest ona ograniczona.

Przyjęcie założenia o "roczności" budżetu" jednostki samorządu terytorialnego i powiązanie tego budżetu z regulacjami u.f.z.o. o roku budżetowym (art. 42 ust. 1) i dotacjach przekazywanych w 12 częściach, implikuje stwierdzenie, że jedynie zmiana w budżecie jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wydatków bieżących skutkować może zmianą wysokości dotacji. Według składu orzekającego w sprawie, z akt sprawy nie wynikało, aby rada gminy dokonała zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

Wskazane uregulowania co do zasad ustalania dotacji oświatowych uzasadnione są zdaniem Sądu koniecznością zapewnienia stabilnej sytuacji finansowej szkoły. Dokonanie w trakcie roku (a zwłaszcza po jego upływie), zmian, w tym zmniejszenia wysokości dotacji, narusza zatem tę stabilność i może być dokonane jedynie w wyjątkowych okolicznościach, w których dopuszczalne jest dokonywanie zmian prawa, w tym prawa miejscowego, z mocą wsteczną.

Źródło: CBOSA

Niedz., 30 Sp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka