Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowelizacja Karty Nauczyciela trafiła do konsultacji publicznych

Nowelizacja Karty Nauczyciela trafiła do konsultacji publicznych fotolia.pl

Do opiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przekazano projekt ustawy nowelizującej ustawę Karta Nauczyciela oraz niektóre inne ustawy.

W projekcie proponuje się następujące zmiany:

 1. umożliwienie finansowania ze środków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dodatkowych form doskonalenia dla nauczycieli zajęć edukacyjnych artystycznych w szkołach artystycznych;
 2. wydłużenie do 14 dni czasu na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka oraz doprecyzowanie, w jakim przypadku nie dochodzi do zawiadomienia;
 3. określenie terminu na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz zmiana dotycząca okresu, w którym może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne:
  • określenie w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela maksymalnego terminu na złożenie przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (wniosek taki składany będzie nie później niż w ciągu 4 miesięcy od wszczęcia postępowania wyjaśniającego);
  • uregulowanie w ww. ustawie, że postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 6 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu (z wyłączeniem czynów stanowiących przestępstwo), oraz uchyleniu przepisu, zgodnie z którym, jeżeli czyn narusza prawa i dobro dziecka postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte także po upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 ww. ustawy;
  • skrócenie z 3 lat do 2 lat okresu od popełnienia czynu, po upływie którego nie może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne (z wyłączeniem czynów stanowiących przestępstwo);
 4. doprecyzowanie przepisów dotyczących zawieszenia nauczyciela lub dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków poprzez dookreślenie, że dyrektor szkoły zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący szkołę – nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy czynu naruszającego prawa i dobro dziecka, chyba że we wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego rzecznik dyscyplinarny wnosi o orzeczenie kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy (nagana z ostrzeżeniem), i jednocześnie ze względu na powagę i wiarygodność zarzutów niecelowe jest odsunięcie odpowiednio nauczyciela albo nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły od wykonywania obowiązków w szkole;

Celem nowelizacji jest także:

 1. uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów dotyczących zadań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie przeprowadzania badań, analiz i testów diagnostycznych;
 2. umożliwienie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej publikowania listy jawnych zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego;
 3. umożliwienie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania zlecania Instytutowi Badań Edukacyjnych – jednostce nadzorowanej przez tego ministra, niebędącej jednostką budżetową – wykonania zadań z zakresu oświaty i wychowania;
 4. umożliwienie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania prowadzenia działań stymulujących rozwój działalności innowacyjnej w szkołach. Planuje się, że będą to działania ukierunkowane na promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji prowadzonych przez szkoły, organizowanie konkursów, w których będą nagradzane najciekawsze i najbardziej efektywne, z punktu widzenia procesu edukacyjnego, innowacje pedagogiczne;
 5. ujednolicenie i uporządkowanie przepisów dotyczących akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych przyznawanych przez kuratorów oświaty. Dotychczas przyznane akredytacje zachowano w mocy tylko do zakończenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, nie później jednak niż do 31 sierpnia 2021 r., tak aby dać możliwość zainteresowanym podmiotom uzyskania jej na nowych zasadach. Po 31 sierpnia 2021 r. wszystkie podmioty będą uzyskiwały akredytację na takich samych zasadach.

Z całością projektu można zapoznać się tutaj

Nowelizacja będzie przedmiotem obrad lipcowego Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Pt., 3 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka