Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Odwołanie ze stanowiska dyrektora a urlop dla poratowania zdrowia?

Odwołanie ze stanowiska dyrektora a urlop dla poratowania zdrowia? fotolia.pl

Korzystanie przez nauczyciela pełniącego funkcje kierownicze z urlopu dla poratowania zdrowia nie stanowi podstawy do jego odwołania na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe.

Zdarzenie to nie ma bowiem charakteru niezwykłego, nieprzewidywalnego, wskazującego, że nauczyciel nie może pełnić powierzonej mu funkcji. Nie można również uznać, że korzystanie przez nauczyciela z przewidzianego przez Kartę Nauczyciela uprawnienia, destabilizuje pracę placówki oświatowej. Władze zarządzające placówką oświatową powinny bowiem tak zorganizować jej prace, aby na czas urlopu nauczyciela, praca placówki przebiegała bez zakłóceń. Nie można w tym zakresie wszelkich nieprawidłowości przerzucać na nauczyciela korzystającego z przysługującego mu uprawienia. Przyjęcie innego stanowiska w istocie spowodowałoby, że prawo do urlopu dla poratowania zdrowia w przypadku nauczycieli pełniących funkcje kierownicze byłoby uprawnieniem martwym, ponieważ zawsze, gdy korzystaliby z urlopu na podstawie art. 73 Karty Nauczyciela - można byłoby ich zwolnić na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe. (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 kwietnia 2020 r., I OSK 4450/18).

W orzecznictwie wyraźnie podnosi się, że użyte w ustawie pojęcie "szczególnie uzasadnionych przypadków" winno być rozumiane wąsko i oznaczać takie sytuacje, w których nie jest możliwe spełnianie przez nauczyciela funkcji kierowniczej, a konieczność natychmiastowego przerwania jego czynności zachodzi ze względu na zagrożenie interesu publicznego (wyrok NSA z dnia 10 października 2012 r., sygn. akt I OSK 1775/12), bo naruszenie prawa przez dyrektora jest na tyle istotne, iż nie pozwala na dalsze wykonywanie obowiązków przez daną osobę, a stwierdzone w jego pracy uchybienia mogą prowadzić do destabilizacji funkcjonowania szkoły (wyrok NSA z 18 kwietnia 2008 r., sygn. akt I OSK 86/08). Warto również przypomnieć wyrok WSA w Białymstoku, który w uzasadnieniu wyroku z dnia 26 kwietnia 2012 r., sygn. akt II SA/Bk 924/11, podjął się, w oparciu o orzecznictwo sądowoadministracyjne, próby wykładni pojęcia "przypadku szczególnie uzasadnionego" i wskazał, że mogą to być:

  1. zdarzenia (działanie lub zaniechanie) o charakterze zupełnie wyjątkowym, nadzwyczajnym (wykraczającym poza działanie rutynowe, codzienne),
  2. mające charakter niedopełnienia obowiązków lub naruszenia uprawnień, określonych prawem, przez nauczyciela - dyrektora szkoły,
  3. stwierdzone uchybienia są tego rodzaju, że powodują destabilizację w realizacji funkcji (dydaktycznej, wychowawczej i oświatowej) szkoły i dlatego
  4. konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie wykonywania funkcji dyrektora, albowiem dalsze zajmowanie stanowiska dyrektora godzi w interes szkoły jako interes publiczny.

Źródło: www.orzeczenia.nsa.gov.pl 

Pt., 15 Mj. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka