Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w kształceniu praktycznym od 4 maja br.

Zmiany w kształceniu praktycznym od 4 maja br. fotolia.pl

Nowelizacja rozporządzenia w spawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z 29 kwietnia br. wprowadziła szereg nowych rozwiązań dotyczących realizowania kształcenia praktycznego podczas stanu epidemii.

Dodano zapis wskazujący, że zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego prowadzi się także w zakresie:

I. praktyk zawodowych dla uczniów szkoły policealnej realizowanych u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, po wyrażeniu zgody przez ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia - przez jego rodzica, pod warunkiem, że podmiot przyjmujący uczniów na praktyki zawodowe zapewnia prowadzenie tych praktyk, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

II. praktyk zawodowych dla uczniów technikum -  w formie projektu edukacyjnego, we współpracy z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, lub w formie wirtualnego przedsiębiorstwa.

Dodatkowo uregulowano, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty praktyki zawodowe mogą zostać zaliczone również w przypadku, gdy:

1) uczeń szkoły policealnej i technikum posiada doświadczenie w danym zawodzie lub realizował działania w zakresie wolontariatu, o którym mowa w ustawie  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których zakres i wymiar można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych;

2) uczeń szkoły policealnej i technikum zrealizował staż zawodowy u pracodawcy lub przedsiębiorcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym, w ramach regionalnych programów operacyjnych, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, którego zakres i wymiar można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych;

3) uczeń szkoły policealnej i technikum zrealizuje praktyki zawodowe w formie projektu edukacyjnego, we współpracy z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, lub w formie wirtualnego przedsiębiorstwa;

4) uczeń szkoły policealnej odbędzie praktyki zawodowe w miejscu określonym w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie, po wyrażeniu zgody przez ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia - przez jego rodzica, na udział w praktykach zawodowych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Po uzyskaniu zgody słuchacza lub uczestnika danej formy pozaszkolnej, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza lub uczestnika - po uzyskaniu zgody jego rodzica, kształcenie praktyczne realizowane w ramach kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej niemożliwe do zrealizowania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, może być realizowane w miejscu prowadzania danej formy pozaszkolnej, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Słuchaczowi lub uczestnikowi danej formy pozaszkolnej, który posiada doświadczenie w danym zawodzie lub realizował działania w zakresie wolontariatu, o którym mowa w ustawie  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, można zaliczyć to doświadczenie lub wolontariat na poczet realizacji kształcenia praktycznego.

Pt., 1 Mj. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka