Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Częściowe zniesienie ograniczeń w jednostkach oświaty

Częściowe zniesienie ograniczeń w jednostkach oświaty fotolia.pl

Minister edukacji narodowej zmaterializował decyzję, o częściowym zniesieniu ograniczeń w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty. 

Nowelizacją rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z 29 kwietnia br. zdecydował, że ograniczeniem funkcjonowania nie będą objęte:

  • od 6 maja br. przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego;
  • od 4 maja br. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

W związku z powyższym przepis rozporządzenia o czasowym ograniczeniu funkcjonowania określający katalog podmiotów objętych ograniczeniem od 6 maja br. nie będzie dotyczył oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkoli specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Od dnia 4 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. dopuszczona zostanie możliwość realizacji praktyk zawodowych przez uczniów szkół policealnych u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia - po uzyskaniu zgody jego rodzica.

Natomiast w okresie od dnia 4 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. kształcenie praktyczne realizowane w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych będzie realizowane w miejscu prowadzenia danej formy pozaszkolnej po uzyskaniu zgody słuchacza lub uczestnika danej formy pozaszkolnej, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza lub uczestnika - po uzyskaniu zgody jego rodzica.

Dodatkowo nowelizacja zakłada, że do jednostek systemu oświaty, których funkcjonowanie nie jest czasowo ograniczone albo zawieszone, oraz w przypadkach realizacji praktyk zawodowych i kształcenia praktycznego (opisane powyżej), stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a w przypadku przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - także wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione tutaj.

UWAGA!

Jeżeli jednak dyrektor podmiotów, wymienionych na wstępie uzna, że z uwagi na zdrowie dzieci konieczne jest dalsze utrzymanie ograniczeń, może skorzystać z uprawnienia przewidzianego w §18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Zgodnie z tym przepisem dyrektor szkoły lub placówki, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów, ale tylko po wcześniejszym uzyskaniu zgody organu prowadzącego. Dodatkowo dyrektor musi pamiętać, że o zawieszeniu zajęć jest on zobowiązany zawiadomić także organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

Należy jeszcze zauważyć, że w sytuacji zawieszenia działalności jednostki systemu oświaty na podstawie rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (w tym przypadku przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego czy też poradni) przepisy rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dotyczące nauczania zdalnego i ograniczenia świadczenia pracy przez pracowników na terenie jednostki i tak mają zastosowanie. 

Pt., 1 Mj. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka