Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Tryb a zakres kontroli dotyczącej wykorzystania dotacji

Tryb a zakres kontroli dotyczącej wykorzystania dotacji fotolia.pl

Zgodnie z art. 38 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w formie uchwały ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli.

Powołany przepis nie przyznaje jednak organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego kompetencji do regulowania zakresu przeprowadzania kontroli. Ustawodawca w sposób wyraźny ograniczył upoważnienie dla prawodawcy miejscowego do regulowania jedynie trybu przeprowadzania kontroli, a nie jej zakresu.

Należy przy tym wykazać różnice pomiędzy pojęciami "zakres" a "tryb". Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 11 grudnia 2000 r. (sygn. U 2/00) stwierdził, że termin "tryb" w języku polskim rozumiany jest m.in. jako cyt.: "ustalony porządek, zwyczaj załatwiania określonych spraw; metoda postępowania; sposób; system". Natomiast termin "tryb" w języku prawniczym oznacza najczęściej procedurę rozpatrywania określonych spraw. W literaturze wskazuje się, że zakres kontroli to cyt.: "wyszczególnienie danych i elementów gospodarki finansowej beneficjentów dotacji, które organom samorządowym będzie wolno badać" (por. M. Pilich, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, ABC, 2012).

Ponadto ponieważ art. 36 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych reguluje zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji w sposób kompleksowy, to tym samym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie posiada kompetencji do uregulowania zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji w jakikolwiek inny sposób ani w formie doprecyzowania.

Błędnie postąpił jeden z samorządów, który w swej uchwale postanowił, że „Na czas trwania kontroli organ prowadzący dotowaną placówkę obowiązany jest do udostępnienia wszelkiej dokumentacji dotyczącej przedmiotu kontroli w siedzibie tej placówki". W tym przypadku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło, że nałożenie na organ prowadzący dotowaną placówkę, obowiązku dotyczącego udostępnienia wszelkiej dokumentacji dotyczącej przedmiotu kontroli w siedzibie tej placówki, stanowi nieuprawnioną modyfikację art. 36 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zgodnie z tym przepisem przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła i placówka udostępnia dokumentację, o której mowa w ust. 2 (organizacyjną, finansową i dokumentację przebiegu nauczania w związku z przekazaną dotacją) oraz listy obecności, o których mowa w art. 26 ust. 3 ww. ustawy, w terminie 14 dni od dnia zwrócenia się przez osobę upoważnioną do przeprowadzenia kontroli o udostępnienie tej dokumentacji. Z powołanego przepisu jednoznacznie wynika, że podmiot kontrolowany (nie organ prowadzący podmiot kontrolowany - jak postanowiono w uchwale) ma obowiązek udostępnienia dokumentacji, wskazanej w art. 36 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (a nie wszelkiej dokumentacji – jak uregulowano w uchwale), w terminie określonym w tym przepisie, tj. w ciągu 14 dni liczonych od dnia zwrócenia się przez osobę upoważnioną do przeprowadzenia kontroli o udostępnienie tej dokumentacji.

Należy podkreślić, że zawarcie w akcie prawa miejscowego zmodyfikowanych przepisów ustawowych narusza wynikającą z § 118 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" dyrektywę, wprowadzającą zakaz powtarzania w akcie prawa miejscowego przepisów ustawy upoważniającej oraz przepisów innych aktów normatywnych oraz art. 94 ustawy zasadniczej, który stanowi, że cyt.: "Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa". Za wyrokiem WSA w Poznaniu z dnia 23 listopada 2011 r. (sygn. akt IV SA/Po 977/11), stwierdzić należy iż w świetle dominującego nurtu orzecznictwa sądów administracyjnych powtórzenie przepisów ustawy jest, co do zasady, zabiegiem niedopuszczalnym, traktowanym jako rażące naruszenie prawa.

Sob., 29 Lt. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka