Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Szkolnictwo w Polsce - raport GUS

Szkolnictwo w Polsce - raport GUS fotolia.pl

Główny Urząd Statystyczny przygotował raport o oświacie i wychowaniu szkolnym w roku 2018/2019. W artykule pokrótce prezentujemy wyniki raportu.

Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2018/19 działało 14584 szkół podstawowych, z tego 5909 w miastach i 8675 na wsi. Jednostki samorządu terytorialnego prowadziły 84,4% (w miastach – 79,0%, na wsi – 88,1%) szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży (łącznie ze specjalnymi), zaś jednostki sektora prywatnego 15,2% szkół. W szkołach tych kształciło się odpowiednio 93,4% i 6,4% uczniów. Pozostałe szkoły prowadzone były przez jednostki administracji centralnej (rządowej) – 0,4% i kształciło się w nich 0,2% uczniów. W roku szkolnym 2018/19 do szkół podstawowych uczęszczało 3,0 mln uczniów, z tego na wsi 1,1 mln, a w miastach 1,9 mln.

Gimnazja

W roku szkolnym 2018/19 działało 1695 gimnazjów dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych. Uczęszczało do nich 354,7 tys. uczniów. Do 611 gimnazjów zlokalizowanych na wsi uczęszczało 116,1 tys. uczniów, a w mieście do 1084 gimnazjów uczęszczało 238,6 tys. uczniów.

W wyniku reformy systemu edukacji liczba gimnazjów w ciągu roku zmniejszyła się o 246 placówek. W roku szkolnym 2018/19 nie odbył się nabór do klas pierwszych gimnazjów, a uczniowie kształcili się w wygaszanych placówkach lub w oddziałach gimnazjalnych prowadzonych w innych typach szkół – łącznie 354,7 tys. osób.

Szkoły pondgimnazjalne i ponadpodstawowe

W roku szkolnym 2018/19 działało 7,6 tys. szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. W stosunku do poprzedniego roku szkolnego nastąpił spadek łącznej liczby tych szkół o 1,4%, co wynika ze spadku liczby ludności w wieku szkolnym.

Szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe dla młodzieży prowadzone były głównie przez jednostki samorządu terytorialnego. Spośród 1879 techników dla młodzieży samorządy prowadziły 84,5% szkół, a w grupie 2235 liceów dla młodzieży – 73,8%. Wśród szkół, których organem prowadzącym były jednostki samorządu terytorialnego 96,0% techników, 87,8% liceów ogólnokształcących i 93,2% branżowych szkół I stopnia dla młodzieży prowadzonych było przez samorządy powiatowe. Jedynie ogólnokształcące szkoły artystyczne były w większości (54,9%) prowadzone przez jednostki administracji rządowej.

Licea ogólnokształcące

Najpopularniejszym typem szkół ponadgimnazjalnych są od lat licea ogólnokształcące, które w roku szkolnym 2018/19 wybrało 46,7% absolwentów gimnazjów. Zdecydowaną większość liceów dla młodzieży stanowiły placówki publiczne, a w przypadku liceów dla dorosłych – placówki prywatne.

W roku szkolnym 2018/19 funkcjonowały 3534 licea ogólnokształcące, tj. o 183 szkoły (4,9%) mniej niż w poprzednim roku szkolnym. Kształciło się w nich 601,7 tys. uczniów, a ich liczba była niższa o 15,9 tys. osób (o 2,6%) w porównaniu z rokiem szkolnym 2017/18. Szkoły dla młodzieży stanowiły 63,2% ogólnej liczby liceów ogólnokształcących. W porównaniu z rokiem szkolnym 2017/18 liczba uczniów w tych szkołach zmniejszyła się o 0,9%, a w szkołach dla dorosłych o 8,2%.

Podobnie jak w ubiegłych latach szkolnych, większość uczniów liceów ogólnokształcących dla młodzieży stanowiły kobiety (62,7%).

Specjalistyczne szkoły przysposabiające do pracy

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat odnotowano stopniowy wzrost liczby specjalnych szkół przysposabiających do pracy. W roku szkolnym 2018/19 były 522 placówki tego typu, w których uczyło się 10,5 tys. osób. W wyniku reformy edukacji zasadnicze szkoły zawodowe zostały przekształcone w branżowe szkoły I stopnia.

Zasadnicze szkoły zawodowe i branżowe

Głównym celem nauczania w branżowych szkołach I stopnia jest wykształcenie u uczniów umiejętności potrzebnych do pracy w określonym zawodzie. W roku szkolnym 2018/19 działało 1578 branżowych szkół I stopnia dla młodzieży oraz funkcjonowały 522 szkoły przysposabiające do pracy. Do branżowych szkół I stopnia uczęszczało łącznie 146,2 tys. uczniów (w tym uczniowie oddziałów zasadniczych szkół zawodowych), z tego 93,4% uczyło się w szkołach dla młodzieży, a 6,6% w szkołach specjalnych.

Największe udziały uczniów branżowych szkół I stopnia w wieku 16−18 lat w ogólnej liczbie ludności w danym wieku odnotowano w województwach: wielkopolskim (17,0%), opolskim i pomorskim (14,4%) oraz małopolskim (14,1%), a najniższe w województwie mazowieckim (7,7%) i podlaskim (7,8%). Wskaźnik ogólnopolski wyniósł 11,5%. Udział kobiet w grupie uczniów branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2018/19 w skali całego kraju stanowił 31,0%.

Największą popularnością wśród uczniów branżowych szkół I stopnia dla młodzieży w roku szkolnym 2018/19 cieszyły się zawody z podgrupy inżynieryjno-technicznej (40,2%) oraz usług dla ludności (27,1%). Mężczyźni przeważali w zawodach z podgrupy rybactwo (gdzie wszyscy uczniowie to mężczyźni), architektury i budownictwa (99,6% mężczyzn), inżynieryjno-technicznej (99,1%), leśnej (98,4%), rolniczej (77,4%) oraz produkcji i przetwórstwa (67,6%). Kobiety stanowiły większość wśród uczniów wybierających kształcenie w zawodach z podgrupy biznesu i administracji (82,2%), usług dla ludności (70,8%) oraz artystycznej (53,9%).

Technika

Liczba techników w roku szkolnym 2018/19 zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym o 0,6%, a liczba uczniów zwiększyła się o 0,5%. Ten typ szkoły wybierany był głównie przez mężczyzn (60,7% uczniów techników). Uczniowie technikum najczęściej kształcili się w kierunkach z podgrup: inżynieryjno-technicznej i usług dla ludności.

Szkoły artystyczne

Równolegle do systemu szkół ogólnokształcących, funkcjonuje w Polsce również system szkolnictwa artystycznego. Szkoły artystyczne kształcą w zawodach muzyka, plastyka, tancerza, aktora scen muzycznych, aktora cyrkowego oraz animatora kultury. W roku szkolnym 2018/19 funkcjonowały 53 szkoły artystyczne ogólnokształcące I stopnia, do których uczęszczało 10,0 tys. uczniów oraz 122 szkoły artystyczne ogólnokształcące II stopnia, które kształciły 12,9 tys. osób. Ponadto działały jeszcze 482 szkoły realizujące wyłącznie program kształcenia artystycznego, gdzie uczyło się 56,9 tys. uczniów.

Szkoły policealne

W roku szkolnym 2018/19 w dalszym ciągu obserwowano spadek popularności szkół policealnych. Uczyło się w nich 218,6 tys. uczniów (o 7,2% mniej niż w roku poprzednim). Tendencja ta wynika z szerokiej dostępności szkolnictwa wyższego, oferującego m.in. 2-3 letnie studia I stopnia.

Egzaminy końcowe

Na zakończenie każdego etapu edukacji przewidziany jest egzamin sprawdzający efekty kształcenia. Egzaminy te przeprowadzane są przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wraz z Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Do egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2018 r. przystąpiło 334,0 tys. osób. Wyniki z części humanistycznej były wyższe (średni wynik 68% punktów z języka polskiego i 59% punktów z historii i wiedzy o społeczeństwie) niż z części matematyczno-przyrodniczej (średni wynik 52% punktów z matematyki i 56% punktów z przedmiotów przyrodniczych). W maju 2018 r. do egzaminu maturalnego przystąpiło 247,8 tys. absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, w tym 64,1% było absolwentami liceów ogólnokształcących. Zdawalność egzaminu maturalnego wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z rocznika 2017/18 wyniosła 86% i była o 1,5 % wyższa niż w poprzednim roku szkolnym. Lepsze wyniki uzyskali absolwenci liceów ogólnokształcących, z których 90% uzyskało świadectwo dojrzałości, podczas gdy w technikum egzamin maturalny zdało 79% absolwentów.

Nauczyciele

W roku szkolnym 2018/19 w szkołach zatrudnionych było 512,4 tys. nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty). Największą grupę spośród nich stanowili nauczyciele szkół podstawowych – 50,1%. Większość nauczycieli pracowała na stanowisku nauczyciela dyplomowanego (56,0%) oraz mianowanego (20,3%).

Z całością raportu można zapoznać się tutaj.

Pt., 8 Lst. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek