Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nauczyciele. Ograniczenie umów na czas określony

Nauczyciele. Ograniczenie umów na czas określony fotolia.pl

Jedną ze zmian, wprowadzonych do Karty Nauczyciela czerwcową nowelizacją, jest ograniczenie stosowania przez dyrektorów szkół umów o pracę na czas określony. Korekty w tym zakresie wprowadzono w artykule 10 ustawy poprzez dodanie nowych ustępów 12-17. Samorządowcy obawiają się, że nowe przepisy utrudnią zatrudnianie nauczycieli specjalistów w szkołach kształcących w zawodach. Resort edukacji uspokaja.

Samorządowcy: to może powiększyć kłopoty

W opinii Związków Powiatów Polskich wprowadzone przepisy ograniczają możliwość zawierania czasowych umów o pracę w przypadku zatrudniania nauczycieli w szkołach ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych). Zwłaszcza nauczycieli przedmiotów zawodowych. Tym samym nowe przepisy mogą utrudnić prowadzenie racjonalnej polityki zatrudnienia w szkołach. Szczególnie w technikach i branżowych, w których każdego roku potrzebni są inni specjaliści. Nabór kandydatów do klas pierwszych jest każdego roku inny, zmienia się nie tylko oferta kształcenia (którą ma determinować rynek pracy), ale również zmieniają się preferencje uczniów. To powoduje, że każdego roku zatrudniani są różni specjaliści. Wprowadzane przepisy utrudnią w opinii organów prowadzących nie tylko prowadzenie polityki kadrowej, ale również dostosowanie oferty szkół do potrzeb rynku pracy. W opinii ZPP zauważono, że zagrożenie nadużywania umów na czas określony mogą ograniczać odpowiednie służby kontrolne, np. Państwowa Inspekcja Pracy.

MEN: nowe ograniczenia nie są problemem

Do sprawy odniosła się podczas posiedzenia komisji senackiej wiceminister Marzena Machałek, przekazując następnie pisemne wyjaśnienie stanowiska resortu. W opinii ministerstwa ograniczenie w Karcie Nauczyciela okresu, na jaki mogą być zawierane umowy o pracę na czas określony, nie będzie miało negatywnego wpływu na prowadzenie polityki kadrowej w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Jak uzasadnia MEN, rozwiązania wprowadzone do Karty zostały odpowiednio zmodyfikowane w stosunku do rozwiązań przyjętych w art. 251 Kodeksu pracy, odnoszących się do większości grup zawodowych.

  • Maksymalny okres zatrudnienia na czas określony został wydłużony do 36 miesięcy, aby obejmował pełne 3 lata szkolne, co odpowiada cyklowi kształcenia w szkole branżowej I stopnia (Kodeks pracy dopuszcza maksymalnie 33 miesiące);
  • Umowy o pracę na czas określony nie sumują się do okresu 36 miesięcy, jeżeli przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę przekroczy 3 miesiące; rozwiązanie to umożliwia wielokrotne zatrudnianie nauczyciela np. tylko na jeden semestr w roku szkolnym i umowy te z powodu odstępów czasowych nie będą sumowane (zgodnie z Kodeksem pracy do okresu zatrudnienia 33 miesięcy lub limitu 3 umów o pracę wliczane są wszystkie umowy o pracę na czas określony z tym samym pracodawcą, bez względu na okresy przerw pomiędzy tymi umowami);
  • Nie wprowadzono maksymalnego limitu umów o pracę na czas określony – może być więcej niż 3 umowy (zgodnie z Kodeksem pracy łączna liczba umów o pracę na czas określony z tym samym pracodawcą nie może przekraczać 3, nawet wówczas, gdy nie upłynie jeszcze okres 33 miesięcy);
  • Do limitu umów o pracę na czas określony nie będą wliczane umowy o pracę zawarte z nauczycielem stażystą w celu odbycia stażu, umowy o pracę na zastępstwo, umowy o pracę z nauczycielem nieposiadającym wymaganych kwalifikacji oraz umowy o pracę przedłużone do dnia porodu.

Ministerstwo zwraca również uwagę, w świetle obowiązujących dotychczas przepisów zatrudnianie nauczyciela w szkole przez wiele lat na podstawie umów o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, bez żadnych przerw, również może rodzić wątpliwości. Mogą one dotyczyć występowania przyczyny organizacyjnej, uzasadniającej zatrudnienie na czas określony, a więc co do zatrudnienia nauczyciela zgodnie z prawem. Już pierwsza umowa o pracę zawarta w sposób sprzeczny z art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela oznacza zawarcie umowy na czas nieokreślony (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 września 1999 r., I PKN 235/99, OSNAPiUS 2001/3/64 oraz postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 września 2012 r., I PK 106/12).

Kontekst przepisów unijnych

Jak twierdzi resort edukacji, wprowadzenie do Karty Nauczyciela przepisu ograniczającego okres, na jaki mogą być zawierane umowy o pracę na czas określony jest zgodne z regulacjami dyrektywy Rady 99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczącej Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) (Dz. Urz. WE L 175 z 10.7.1999).

Niedz., 7 Lp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża