Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Trudniejsza praca wojewódzkich rad rynku pracy

Trudniejsza praca wojewódzkich rad rynku pracy fotolia.pl

Obecny stan prawny zdecydowanie wydłuży i utrudni wydawanie przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy opinii o zasadności kształcenia w zawodach, a w konsekwencji wpłynie negatywnie na przygotowania w zakresie organizacji kształcenia w szkołach zawodowych w regionie - ocenia Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

W stanowisku podjętym 24 czerwca br. Konwent przypomina, że reforma szkolnictwa zawodowego wpłynęła w sposób istotny na proces opiniowania kierunków kształcenia przez wojewódzkie rady rynku pracy będące organami opiniodawczo – doradczymi marszałka województwa w sprawach polityki rynku pracy. - Zmieniające się przepisy prawa wymagają od członków wojewódzkich rad rynku pracy, działających społecznie, zdecydowanie większego niż dotychczas zaangażowania merytorycznego i czasowego w prace rady, które w zasadzie zostaną zdominowanie przez jeden temat – opiniowanie kierunków kształcenia. Chcemy zwrócić uwagę na główne zmiany ustawowe w tym zakresie, z których część weszła już w życie w dniu 1 stycznia 2019 r., pozostałe natomiast zaczną obowiązywać z dniem 1 września br. i będą miały największe konsekwencje dla działania wojewódzkich rad rynku pracy, a wręcz mogą je sparaliżować – wynika ze stanowiska.

Jak tłumaczą starostowie, od 1 stycznia br. wyłącznie wojewódzkie rady rynku pracy wyrażają obligatoryjnie opinie o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy w województwie (dotąd opinie wyrażała zarówno powiatowa, jak i wojewódzka rada rynku pracy, w odniesieniu odpowiednio do lokalnego i regionalnego rynku pracy). Wojewódzkie rady rynku pracy mogą natomiast przed wydaniem własnej opinii zasięgnąć opinii powiatowej rady rynku pracy. Jest ona wydawana na okres 5 lat (wcześniej nie wskazywano okresu jej obowiązywania). Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe ma ponadto obowiązek zwrócić się z wnioskiem o wydanie ponownej opinii w przypadku, gdy dany zawód nie został ujęty przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w ogłaszanej na dany rok prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. - Opinie wojewódzkich rad rynku pracy wydane przed dniem 1 stycznia 2019 r. zachowują moc do dnia 31 sierpnia 2022 r., zatem po upływie tego terminu można spodziewać się jeszcze większej niż obecnie liczby wniosków o wydanie nowych opinii. W ostatnim czasie, m.in. w związku z wprowadzanymi zmianami w klasyfikacji zawodów liczba składanych wniosków wzrosła wielokrotnie w stosunku do stanu sprzed zmiany przepisów (do połowy czerwca br. do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu wpłynęło już 147 wniosków) – czytamy w stanowisku.

Przedstawiciele dolnośląskich powiatów oceniają, że korelacja kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy jest jak najbardziej słuszna, jednak realizacja tego zadania została powierzona ciału doradczemu marszałka, działającemu społecznie, spotykającemu się najczęściej raz na kwartał i nie posiadającemu niezbędnego zaplecza administracyjnego. Starostwie podkreślają rolę i zaangażowanie merytoryczne Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w proces przygotowania ww. opinii, które aktualnie daleko odbiega od obsługi technicznej posiedzeń rady – określonej jako zadanie urzędu w rozporządzeniu dotyczącym działania rad rynku pracy.

Największe obawy samorządowców budzi jednak wprowadzony 1 września br. obowiązek każdorazowego zapraszania przez marszałka województwa do udziału w posiedzeniach wojewódzkiej rady rynku pracy przedstawicieli gremiów wskazanych w ustawie oraz nieokreślenie ich roli w procesie opiniowania kierunków kształcenia. W szczególności w ich ocenie, niezrozumiały jest wymagany przez ustawodawcę udział w posiedzeniach przedstawiciela pracodawców, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego, innej organizacji gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu zawodowego, lub sektorowej rady do spraw kompetencji, właściwych dla opiniowanego zawodu, ponieważ jest on już zapewniony w składzie wojewódzkiej rady rynku pracy (są tam osoby powoływane przez marszałka województwa spośród działających na terenie województwa wojewódzkich struktur każdej organizacji pracodawców). - Zapraszanie pozostałych osób wskazanych w ustawie, tj. dyrektora szkoły, przedstawiciela organu prowadzącego szkołę, przedstawiciela kuratora oświaty, przedstawiciela właściwej miejscowo powiatowej rady rynku pracy może być wskazane, jednak wyłącznie w przypadkach, gdy członkowie rady będą potrzebowali dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących treści złożonego przez dyrektora szkoły wniosku, nie zaś w każdym przypadku, jak przewidział to ustawodawca – twierdzi Konwent.

Zapisy ustawy, jak podają dolnośląscy samorządowcy, uniemożliwiają również podjęcie decyzji w zakresie kierunków kształcenia w trybie obiegowym, co dotychczas było praktykowane w uzasadnionych przypadkach i co dopuszcza regulamin rady – w sprawach wyjątkowo pilnych lub w przypadku braku kworum na posiedzeniu rady (ze względu np. na inne obowiązki zawodowe członków rady, chorobę, zdarzenia losowe itp.). - W takiej sytuacji – obecność na posiedzeniu zaproszonych gości będzie całkowicie bezcelowa, a wydanie opinii znacznie się opóźni – podają.

Pt., 5 Lp. 2019 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska