Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

MEN. Nowelizacja rozporządzeń

MEN. Nowelizacja rozporządzeń fotolia.pl

W pakiecie projektów rozporządzeń przedstawionych przez resort edukacji do konsultacji przed Świętami Bożego Narodzenia pierwszą grupę stanowią modyfikacje w obowiązujących przepisach. Poniżej przedstawiamy listę tych projektów rozporządzeń z krótkim omówieniem zakresu zmian każdego z nich i odnośnikiem (o ile to możliwe) do źródłowego dokumentu w celu samodzielnej lektury i analizy.

- Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Modyfikacje polegają na dostosowaniu terminologii studiów wyższych do obowiązującej oraz wprowadzeniu obok jednolitych studiów magisterskich - studiów dwustopniowych.

- Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Można go znaleźć tutaj. Jak piszą urzędnicy w uzasadnieniu zmian: ponieważ w ostatniej nowelizacji Prawa oświatowego określono typy szkół, w których począwszy od roku szkolnego 2019/2020 stosowana będzie nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego (będą ją realizowali uczniowie w klasie I i kolejnych dotychczasowego czteroletniego technikum), to należało zwolnić z realizacji niektórych zajęć uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum, którzy rozpoczną kształcenie od roku szkolnego 2019/2020, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku uczniów pięcioletniego technikum.

- Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej. Dostęp do dokumentów tutaj. W rozporządzeniu zaproponowano wprowadzenie modyfikacji zawartości wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej, dostosowano katalog dokumentów załączanych do wniosku oraz wskazano dane, które powinno określać samo zezwolenie. Założyciele szkół będą zobowiązani do wskazania, czy zakładana szkoła jest szkołą dla dzieci i młodzieży czy dla dorosłych (od 1 września 2019 r. tylko szkoły podstawowe i licea ogólnokształcące będą posiadały możliwość funkcjonowania jako szkoły dla dzieci i młodzieży albo jako szkoły dla dorosłych).

- Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Dokument dostępny tutaj. W rozporządzeniu doprecyzowano, że pomoc jest udzielana w szkołach dla dzieci i młodzieży, tj. "(...) z wyjątkiem szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia prowadzącej kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej i szkoły policealnej prowadzącej kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej”.

- W powyższym wiąże się projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach. Można go znaleźć tutaj. Do obowiązującego aktu wprowadzono korektę definicji placówki. Proponowany obecnie zapis brzmi "należy przez to rozumieć placówkę oświatowo-wychowawczą, placówkę kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia zawodowego, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy oraz placówkę zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.”.

- Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. Dostępny tutaj. W treści wprowadzono drobne zmiany: nazwę „placówek kształcenia praktycznego” zastąpiono ”centrami kształcenia zawodowego” oraz dodano „egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub egzamin zawodowy”.

- Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego. Do zapoznania się tutaj. Po pierwsze, doprecyzowano, że oddziały sportowe i oddziały mistrzostwa sportowego mogą być tworzone jedynie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, prowadzących kształcenie w formie dziennej (tj. szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży, liceach ogólnokształcących dla młodzieży, technikach, branżowej szkole I stopnia); szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe mogą jednocześnie szkołami sportowymi i szkołami mistrzostwa sportowego. Po drugie, zastąpiono dotychczasową podstawę programową kształcenia w zawodach nową podstawą programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

- Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców oraz powiązany projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządów uczniowskich. Dostęp tutaj. Modyfikacje polegają w pierwszym przypadku na wprowadzeniu pojęć branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej oraz placówki kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego. W drugim przypadku korekta polega na wprowadzeniu pojęcia centrum kształcenia zawodowego.

Niedz., 30 Gr. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża