Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Bezpieczeństwo i higiena w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach - projekt rozporządzenia MEN

Bezpieczeństwo i higiena w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach - projekt rozporządzenia MEN fotolia.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło do zaopiniowania projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 125 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290).

Zgodnie z ww. upoważnieniem, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny obowiązujące w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, z uwzględnieniem w szczególności warunków pracy i nauki w czasie pobytu w szkole, w tym w warsztatach, laboratoriach i pracowniach szkolnych oraz w czasie zajęć z wychowania fizycznego, w czasie zawodów sportowych i wycieczek turystycznych, oraz postępowanie w sprawach wypadków uczniów. Projektowane rozporządzenie zastąpi dotychczasowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia zawiera przepisy pogrupowane w pięciu rozdziałach:

1) przepisy ogólne;

2) przepisy dotyczące warsztatów, laboratoriów, pracowni oraz stanowisk szkoleniowych do realizacji praktycznej nauki zawodu;

3) przepisy dotyczące wychowania fizycznego, sportu i turystyki;

4) przepisy dotyczące wypadków osób pozostających pod opieką szkoły;

5) przepisy końcowe.

Przewidziane w projekcie rozporządzenia zmiany przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Istotnym rezultatem projektowanych zmian będzie wzmocnienie nadzoru i zapewnienie odpowiedniej opieki uczniom. Nastąpi poprawa warunków sanitarno-higienicznych.

Ponadto w załącznikach do projektu rozporządzenia zostały określone wzory: rejestru wyjść grupowych, protokołu powypadkowego oraz rejestru wypadków.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Źródłem finansowania zadań związanych z działalnością przedszkoli, szkół i placówek jest m.in. część oświatowa subwencji ogólnej oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Wprowadzono przepis przejściowy umożliwiający szkołom dostosowanie do wymogów określonych w § 4 ust. 2, § 13 ust. 3 i 4 oraz § 20 ust. 2 w terminie do dnia 1 marca 2019 r. Termin ten umożliwi dostosowanie organizacji pracy szkoły i placówki w zakresie zmiany planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w drugiej połowie roku szkolnego 2018/2019, tj. po zakończeniu ferii zimowych.

Po zakończeniu roku szkolnego 2018/2019 Minister Edukacji Narodowej w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego wystąpi do kuratorów oświaty z prośbą o przekazanie informacji o wynikach realizacji w szkołach i placówkach przepisów rozporządzenia w zakresie kluczowych elementów zmian.

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl

Pt., 27 Lp. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska