Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Program rozwoju wolontariatu długoterminowego

Program rozwoju wolontariatu długoterminowego fotolia.pl

Do zaopiniowania przez Zespół Edukacji KWRiST trafił rządowy program wspierania i rozwoju wolontariatu długoterminowego „Korpus Solidarności”, który zakłada wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez kompleksowe oraz długofalowe wsparcie wolontariuszy, organizatorów wolontariatu i otoczenia wolontariatu szczególnie w zakresie rozwijania, a także umacniania wolontariatu długoterminowego.

Strategicznym celem rządowego Programu Korpus Solidarności jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat.

Program zostanie oparty na czterech współdziałających ze sobą obszarach działań wspierających rozwój wolontariatu długoterminowego w Polsce. Skoncentrowane one będą na wspieraniu:

 • wolontariuszy,
 • koordynatorów wolontariatu,
 • organizatorów wolontariatu,
 • otoczenia wolontariatu.

Realizacja Programu:

 • wzmocni budowanie wspólnot lokalnych,
 • umocni postawy obywatelskie w społeczeństwie,
 • wpłynie pozytywnie na postrzeganie wolontariatu jako działalności wartościowej, atrakcyjnej, dostępnej dla każdego,
 • przyczyni się do poprawy warunków potrzebnych do angażowania się w działania wolontariackie,
 • zwiększy liczbę wolontariuszy zaangażowanych w wolontariat długoterminowy,
 • stworzy partnerskie relacje podmiotów zaangażowanych we wspieranie rozwoju wolontariatu w kraju.
 • stworzy platformę wymiany doświadczeń i inspiracji dla organizatorów wolontariatu podnosząc ich kompetencje w zakresie współpracy z wolontariuszami
 • zapewni bogatą ofertę wsparcia dla organizatorów wolontariatu, pozwoli rozwinąć działania z wolontariuszami, stworzy warunki do stałej, długoterminowej współpracy z ochotnikami
 • przybliży zasady wolontariatu i zachęci otoczenie wolontariatu do podejmowania działań wolontariackich.

Do celów operacyjnych program zalicza:

 1. Wzrost liczby wolontariuszy angażujących się w sposób trwały w działania wolontariatu długoterminowego
 2. Wzrost skuteczności działania koordynatorów wolontariatu w organizacjach współpracujących z wolontariuszami
 3. Zwiększenie liczby organizatorów wolontariatu podejmujących długoterminową współpracę z wolontariuszami oraz rozwijających wspólnie z Instytucją Zarządzającą lokalną politykę w zakresie funkcjonowania wolontariatu.
 4. Pozytywna zmiana postrzegania wolontariatu i wzrost świadomości otoczenia w zakresie zasad organizowania wolontariatu i włączania się obywateli w działania ochotnicze.

Program edukacyjny wolontariatu szkolnego

Szczególną formą wsparcia młodych wolontariuszy będzie program dla dzieci i młodzieży. Celem programu będzie zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, przedstawienie różnorodności działań, jakie uczniowie mogą wykonywać w jego ramach oraz zaprezentowanie możliwości i korzyści jakie niesie ze sobą angażowanie się w działania społeczne. Program zmierzał będzie do zwiększenia liczby uczniów zaangażowanych w wolontariat szkolny, zwiększenia liczby różnych form wolontariatu w szkołach. W programie udział wezmą także nauczyciele (opiekunowie szkolnych form wolontariatu).

W ramach Programu przewidziane są działania edukacyjne i popularyzujące wolontariat. Przewidziano prowadzenie lekcji na temat wolontariatu, organizację akcji wolontariackich spotkań z doświadczonymi wolontariuszami, planowanie działań szkolnego wolontariatu. Spotkania i debaty wolontariackie. Prowadząc zajęcia o wolontariacie  metody dydaktyczne zostaną dostosowane do wieku uczniów oraz ich możliwości zaangażowania się w wolontariat.

Rezultatami działań prowadzonych w ramach programu będą:

 • wzrost kreatywności dzieci i młodzieży w zakresie realizacji działań obywatelskich;
 • poprawa umiejętności pracy zespołowej,
 • kształtowanie postaw autentycznego i etycznego zaangażowania młodzieży w działania   na rzecz dobra wspólnego,
 • wzrost odpowiedzialności i wiary we własne możliwości młodzieży dzięki tworzeniu koncepcji i realizacji autorskich działań społecznych,

Wśród nauczycieli: efektami działań będą

 • podniesienie umiejętności organizacyjnych opiekunów szkolnego wolontariatu w zakresie tworzenia i rozwijania szkolnego wolontariatu;
 • sieciowanie pomiędzy opiekunami szkolnego wolontariatu i wymiana doświadczeń;
 • wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie budowania i współpracy w organizacji wolontariatu.

Budżet programu

Realizacja Programu finansowana będzie z krajowych środków publicznych w ramach Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego utworzonego na podstawie art. 88a ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, którego dysponentem jest Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Zgodnie z nowelizacją ww. ustawy
z dnia 15 grudnia 2016 r., przychodem Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest 4% wpływów z dopłat z gier objętych monopolem państwa. Środki te będą w znaczącej części stanowiły źródło finansowania realizacji niniejszego Programu.

Koszty obsługi Programu w zakresie wynagrodzeń pracowników biura (10 osób) – pracowników NIW, finansowane będą ze środków budżetu państwa w ramach dotacji podmiotowej dla NIW, zgodnie z art. 32 pkt 2 UoNIW. Środki te zostały uwzględnione w Projekcie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przyjętym w trybie obiegowym przez Radę Ministrów w dniu 21 maja 2018 r.

Treść programu znajduje się TUTAJ.

Pt., 22 Czrw. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka