Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Propozycja nowelizacji Karty Nauczyciela

Propozycja nowelizacji Karty Nauczyciela fotolia.pl

Grupa posłów skierowała do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W projektowanym art. 1, proponuje się dokonanie zmiany w art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela– dalej KN. Należy wskazać w art. 73 w ust. 10a termin, w którym dyrektor szkoły ma wystawić nauczycielowi skierowanie na badania lekarskie w związku ze złożeniem przez nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia.

Termin powinien być wyrażony w dniach, (proponuje się 7 dniowy), a nie poprzez wyrażenie niedookreślone np. „niezwłocznie”. Wprowadzenie regulacji określającej termin do wydania skierowania na badania lekarskie zabezpieczy prawidłowy tok postępowania. Dotyczy to sytuacji, gdy dyrektor szkoły będzie zwlekał ze skierowaniem nauczyciela na badania i przez to postępowanie w sprawie urlopu stanie się nadmiernie przewlekłe. Ponadto treść przepisu art. 73 KN należy uzupełnić o regulację dotyczącą konieczności przesunięcia daty rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia i przedłużenia trwania urlopu o czas trwania procedury odwoławczej przed wojewódzkim ośrodkiem medycyny pracy. W obecnym stanie prawnym brak jest regulacji dotyczących obligatoryjnego przesunięcia urlopu dla poratowania zdrowia o czas trwania procedury odwoławczej przed wojewódzkim ośrodkiem medycyny pracy. Skutkuje to faktycznym ograniczeniem wymiaru udzielonego w orzeczeniu lekarskim urlopu dla poratowania zdrowia, jak również bezprawne uszczuplenie trzyletniego wymiaru urlopu dla poratowania zdrowia – wskazanego w treści art. 73 ust. 8 zd. drugie KN.

W art. 2 projektu ustawy proponuje się zmianę przepisu art. 76 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finasowaniu zdań oświatowych, będącego przepisem zmieniającym Kartę Nauczyciela. W art. 76 w pkt 3 w lit. n wprowadzono zmianę art. 6a Karty nauczyciela poprzez dodanie ust. 14 – 18. Dodawane przepisy zawierają delegację do ustalenia na poziomie każdej szkoły regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli uwzględniające specyfikę pracy w danej szkole oraz na poziomie organów nadzoru pedagogicznego - regulaminów oceny pracy dyrektorów szkół i dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli uwzględniające specyfikę pracy w szkołach objętych działaniem danego organu nadzoru, są wysoce nieprecyzyjne i w istocie mają charakter blankietowy. Zapis ustawowy nie pozwala jednoznacznie odpowiedzieć na szereg elementarnych pytań związanych z praktycznym opracowaniem takich regulaminów, co w konsekwencji doprowadzić musi do tworzenia tych dokumentów w sposób intuicyjny, zależny od upodobań podmiotów uprawnionych do ich wydania i indywidualnej interpretacji przepisu upoważniającego. Zaowocuje to w całej Polsce regulaminami nie tylko względem siebie nieporównywalnymi, ale wręcz skrajnie różniącymi się samym kształtem, a ich stosowanie w praktyce w zupełnie różny sposób regulować będzie ten sam proces oceniania pracy nauczyciela i dyrektora.

Sposób oraz kryteria oceny pracy nauczyciela i dyrektora powinny mieć charakter jednolity i obowiązywać we wszystkich placówkach polskiego systemu oświaty, w których stosuje się procedurę oceny pracy. Tę jednolitość gwarantować będzie skreślenie delegacji do regulaminów i pełna regulacja procedury oraz szczegółowych kryteriów oceny w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy. W przeciwnym wypadku usankcjonowane zostaną nierówne i niesprawiedliwe zasady kształtujące stosunki pracownicze sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Sob., 19 Mj. 2018 0 Komentarzy
Marcin Maksymiuk
Redaktor Marcin Maksymiuk