Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej do zmiany

Finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej do zmiany fotolia.pl

Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego zajął się kwestią udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

W stanowisku podjętym 7 marca 2018 r. przypomina, że od 1 września 2017 r. zmieniły się zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

- Wprowadzono m.in. nowe formy tej pomocy: zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się; zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym oraz zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia się dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu (wynikające w szczególności ze stanu zdrowia) nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Ponadto 1 września 2017 r. wprowadzono do ustawy Karta Nauczyciela zakaz prowadzenia przez nauczycieli zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w ramach ich 40 godzinnego tygodnia pracy. Dotychczas np. zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów mogły być prowadzone w ramach ww. czasu pracy nauczyciela.

Powyższe zmiany powodują, że organy prowadzące szkoły zostały zmuszone do ponoszenia dodatkowych, nieprzewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej kosztów – czytamy w stanowisku.

Jak podają starostowie, rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym wygeneruje dodatkowe koszty dla organów prowadzących szkoły i placówki.  A to dlatego, że zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 8 tegoż rozporządzenia coraz częściej w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne pojawiają się zapisy określające, w zależności od potrzeb ucznia, potrzeby realizacji niektórych zajęć edukacyjnych w formie indywidualnej lub w grupie liczącej do 5 uczniów. Ponadto dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do szkół ogólnodostępnych, w ramach organizacji zajęć rewalidacyjnych konieczne jest zatrudnianie specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej odpowiednio do niepełnosprawności dziecka lub z zakresu innych alternatywnych metod komunikacji. Z kolei, zgodnie z § 7 ust. 2 przywołanego rozporządzenia, w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem objęci są uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność sprzężoną należy obligatoryjnie zatrudnić w celu organizacji kształcenia tychże uczniów nauczycieli z kwalifikacjami, z zakresu pedagogiki specjalnej lub asystenta nauczyciela, lub pomoc nauczyciela.

Rozporządzenie MEN z 28 sierpnia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży prowadzonego w miejscu pobytu ucznia, w szczególności w domu rodzinnym, łączy się z kosztami dojazdu nauczycieli na zajęcia do dziecka. W niektórych przypadkach koszty te mogą być znaczne, w szczególności w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych zamieszkałych poza miejscowością,w której znajduje się szkoła.

Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego stoi na stanowisku, że niedostateczna wysokość środków finansowych przekazanych w ramach subwencji na realizację zadań oświatowych spowoduje: 

  •  brak środków na pokrycie kosztów urlopów dla poratowania zdrowia dla nauczycieli;
  • zwiększenie obciążeń finansowych samorządu związanych z nauczaniem indywidualnym na skutek zmian przepisów dotyczących tego tematu z powodu kosztów delegacji nauczycieli;
  • niedofinansowanie kosztów nauczania indywidualnego – subwencja pokrywa ok. 50% rzeczywistych kosztów;
  • zwiększenie obciążeń finansowych samorządu na skutek wprowadzenia tzw. indywidualnej ścieżki edukacyjnej dla ucznia z orzeczeniem o indywidualnym toku nauczania;
  • utrzymanie przepisu o dopłatach dla nauczycieli w przypadku, gdy nie osiągają tzw. średnich wynagrodzeń w oparciu o ustawę budżetową w danym roku, dla poszczególnych stopni awansu zawodowego.
  • Skala zjawiska jakim jest konieczność objęcia uczniów pomocą psychologiczno - pedagogiczną ma tendencję wzrostową. Coraz więcej uczniów posiada opinie wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, dotyczące potrzeby wsparcia ucznia w pewnych obszarach jego dysfunkcjonalności, w tym organizacji zajęć specjalistycznych. Należy spodziewać się również zwiększenia liczby opinii dotyczących organizacji dla ucznia zindywidualizowanej ścieżki kształcenia się, w szczególności w sytuacji, gdy nie ma już możliwości prowadzenia indywidualnego nauczania w szkole – oceniają samorządowcy.
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje się jednak nie tylko dla uczniów posiadających opinie poradni. Każdy rozpoznany przez nauczyciela przypadek ucznia wymagającego stosowania specjalnych metod edukacyjnych powoduje konieczność objęcia tego ucznia pomocą. Taka sytuacja powodować będzie ogromny, trudny do przewidzenia wzrost kosztów zajęć w ramach organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach – dodają.

Tymczasem, subwencja oświatowa nie pokrywa często nawet kosztów wynagrodzeń nauczycieli za dotychczas prowadzone zajęcia. Nałożenie na organy prowadzące kolejnego obowiązku finansowania dodatkowych zadań, bez zapewnienia na ten cel środków w części oświatowej subwencji ogólnej, spowoduje konieczność dofinansowania w jeszcze większym stopniu działalności szkół z budżetu samorządów.

Dlatego starostwie uważają, że Ministerstwo Edukacji Narodowej powinno podjąć prace nad takim oszacowaniem subwencji oświatowej, aby zabezpieczyć środki na organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach publicznych. Zasadnym byłoby wprowadzenie odrębnej wagi w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej na ten cel.

Sob., 31 Mrz. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska