Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w uzyskiwaniu stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Zmiany w uzyskiwaniu stopni awansu zawodowego przez nauczycieli fotolia.pl

Opracowanie i wydanie nowego rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli podyktowane było koniecznością dostosowania aktu wykonawczego do zmian w rozdziale 3a ustawy – Karta Nauczyciela dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli, wprowadzonych ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w przekazanym do konsultacji publicznych projekcie wprowadziło następujące rozwiązania:

§3 - §4 projektu rozporządzenia regulują kwestie sposobu odbywania stażu, które pozostają tożsame z rozwiązaniami przyjętymi na gruncie obowiązującego rozporządzenia z dnia 1 marca 2013 r. Proponuje się jednak skrócenie terminu składania przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniającego efekty rozwoju zawodowego dla nauczyciela i szkoły z 30 do 7 dni. Nowy termin, wraz z ustawowym terminem 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, w czasie którego dyrektor będzie dokonywał oceny pracy po zakończeniu stażu, pozwoli nauczycielom kończącym staż 31 maja na bezkolizyjne złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego w terminie do 30 czerwca.

W treści §5 projektu rozporządzenia określone zostały obowiązki opiekuna stażu. Opiekun stażu będzie przedstawiał dyrektorowi opinię o dorobku zawodowym nauczyciela stażysty lub nauczyciela kontraktowego. Proponuje się skrócenie czasu na przedstawienie dyrektorowi tej opinii do 7 dni, co jest spójne z terminem składania sprawozdania przez nauczyciela. Doprecyzowano także obowiązki opiekuna stażu co ma doprowadzić nie tylko do usprawnienia jego pracy, ale też podkreślić niezwykle ważną rolę opiekuna stażu w systemie awansu zawodowego nauczycieli.

Przepisy § 6-8 projektu rozporządzenia określają zadania nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego, które powinny zostać zrealizowane w okresie stażu, a także wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego odpowiednio nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego.

Przepis § 9 projektu rozporządzenia reguluje kwestie dokumentacji załączanej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego. Nauczyciel będzie musiał przedstawić poświadczone przez dyrektora szkoły (pracodawcę) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego.

Przepisy § 10-11 projektu rozporządzenia dotyczą ekspertów powoływanych w skład komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej oraz analizy formalnej dokumentacji. Ze względu na trudności organów powołujących komisje w zakresie powoływania ekspertów tego samego przedmiotu lub prowadzących tan sam rodzaj zajęć co nauczyciel wnioskujący, proponuje się zapis wskazujący, że organ powołujący komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub komisję kwalifikacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego ustalając skład komisji, będzie zapewniał w niej udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden, w miarę możliwości, naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć co nauczyciel. Natomiast dyrektor szkoły powołujący komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego będzie zapewniał w niej udział eksperta posiadającego kwalifikacje z zakresu psychologii lub pedagogiki, w tym pedagogiki specjalnej.

Przepis § 12 projektu rozporządzenia dotyczy przebiegu egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej. Nowe egzaminy oraz rozmowa kwalifikacyjna będą zawierały moduł praktyczny, co ułatwi zweryfikowanie przez komisję, czy nauczyciel spełnia wymagania na kolejny stopień awansu.

Przepisy §13–15 projektu rozporządzenia dotyczą prac komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnej oraz protokołu z prac komisji. Regulacje są tożsame z rozporządzeniem z dnia 1 marca 2013 r. ale proponuje się aby w protokole były odnotowywane także informacje o przebiegu części praktycznej egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej. Organ powołujący komisję dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego będzie przechowywał całość dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania.

Przepis § 16 projektu rozporządzenia określa wzory: aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego lub mianowanego oraz aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego nadanego na podstawie art. 9a ust. 3 ustawy i aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego nadanego na podstawie art. 9a ust. 4 ustawy. W stosunku do rozporządzenia z dnia 1 marca 2013 r. proponuje się rozszerzenie katalogu wzorów o wzór aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego nadanego na podstawie art. 9a ust. 5 Karty Nauczyciela, na podstawie którego od dnia 1 września 2018 r. nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej 5 – letnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązani stosunku pracy w szkole uzyskają stopień nauczyciela mianowanego.

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia Zespołu ds. Edukacji.

Niedz., 25 Mrz. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka