Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w SIO związane z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych

Zmiany w SIO związane z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych fotolia.pl

Projekt rozporządzenia zawiera regulacje dostosowujące przepisy rozporządzenia do zmian w ustawie, wprowadzonych ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

Modyfikacje są następujące:

  1. zmieniony zostaje § 3 pkt 6 rozporządzenia, który dotyczy gromadzenia danych o łącznej wysokości dotacji otrzymywanej przez publiczne szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz niepubliczne szkoły i placówki oświatowe – zamiast odesłania do przepisów ustawy o systemie oświaty wprowadzone zostaje odesłanie do odpowiednich przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;
  2. zmienione zostają § 14, § 31 ust. 1 pkt 3 lit. a i pkt 5 lit. b tiret szóste oraz § 33 rozporządzenia w zakresie dostosowującym te przepisy do brzmienia art. 8 pkt 3 ustawy, zmienionego w art. 83 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – zgodnie z nowym brzmieniem ustawy w bazie danych SIO są gromadzone dane o liczbie nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie albo których stosunek pracy wygasł albo wygaśnie;
  3. w § 14 w pkt 1 lit. d rozporządzenia zostaje skreślona dotychczasowa przyczyna rozwiązania stosunku pracy, o której mowa w art. 27 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela w związku ze zmianą wprowadzoną w art. 76 pkt 19 lit. a ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;
  4. uchylone zostają w § 15 w pkt 2 lit. d i e rozporządzenia w związku ze zmianą wprowadzoną w art. 86 pkt 4 lit. b ustawy o finansowaniu zadań oświatowych uchylającą art. 15 ust. 7–9 ustawy Prawo oświatowe – od dnia 1 września 2018 r. w systemie oświaty nie przewiduje się już możliwości zatrudniania asystentów nauczyciela lub asystenta osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe lub asystenta wychowawcy świetlicy, zatem gromadzenie w bazie danych SIO tych danych stało się bezprzedmiotowe;
  5. w § 29 uchylony zostaje pkt 12 rozporządzenia w związku ze zmianą wprowadzoną w art. 76 pkt 25 lit. a ustawy o finansowaniu zadań oświatowych uchylającą m.in. art. 54 ust. 3 ustawy– Karta Nauczyciela – od 1 stycznia 2018 r. nauczyciel nie otrzymuje tzw. dodatku mieszkaniowego, zatem gromadzenie w bazie danych SIO tych danych stało się bezprzedmiotowe;
  6. dodany zostaje w § 29 pkt 16 rozporządzenia dotyczący gromadzenia danych o wysokości wypłaconego dodatku, o którym mowa w art. 33a ust. 1 ustawy– Karta Nauczyciela, w związku ze zmianą wprowadzoną w art. 76 pkt 21 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – zakres danych gromadzonych w bazie danych SIO zostaje poszerzony o wysokość wypłaconego dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczyciela dyplomowanego.

Proponuje się także przepis przejściowy, zgodnie z którym do dnia 31 sierpnia 2020 r. w ramach danych, o których mowa w § 15 pkt 2 rozporządzenia, gromadzi się dane dziedzinowe dotyczące wymiaru zatrudnienia:

  1. asystentów nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, prowadzących zajęcia w klasach I–III szkoły podstawowej, o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2018 r.
  2. asystentów wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy  – Prawo oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2018 r.

Wyżej wymienione osoby mogą być zatrudniane nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 r., zgodnie z art. 143 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Ponadto w projekcie rozporządzenia przewiduje się odpowiednie stosowanie § 3 pkt 6 rozporządzenia w stosunku do dotacji dla publicznych szkół artystycznych, w tym szkół w których zorganizowano internat, przekazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia – odesłanie do przepisów przejściowych zawartych w art. 111 ust. 1 i 3 ustawy o finasowaniu zadań oświatowych. Zgodnie z ww. przepisami dotacje te są przekazywane do dnia 31 sierpnia 2022 r., dlatego zasadnym jest gromadzenie do tego czasu danych dotyczących tych dotacji w bazie danych SIO.

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem obrad lutowego posiedzenia Zespołu ds. Edukacji KWRiST.

Sob., 10 Lt. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka