Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Proponowane zmiany w organizacji szkół i przedszkoli

Proponowane zmiany w organizacji szkół i przedszkoli fotolia.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji publicznych projekt nowelizujący rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Konieczność jego wydania wynika przede wszystkim ze zmian jakie w ustawie - Prawo oświatowe wprowadziła ustawa o finansowaniu zadań oświatowych a polegające na uchyleniu przepisów dotyczących możliwości zatrudnienia asystenta w klasach I–III szkoły podstawowej 

W projekcie rozporządzenia zaproponowano:

  1. nową regulację stwarzającą możliwość rozszerzenia nazwy szkoły i przedszkola o określenie wynikające z potrzeb lub oczekiwań społeczności szkolnej lub lokalnej;
  2. zmiany terminów przekazywania i opiniowania arkuszy organizacji szkoły i przedszkola na dany rok szkolny, zarówno przez zakładowe organizacje związkowe, jak i przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Doprecyzowano, że opinia zakładowych organizacji związkowych oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny wydawana będzie w terminie 10 dni roboczych, zamiast w terminie 10 dni, jak było dotychczas;
  3. zmiany terminów wydawania opinii przez zakładowe organizacje związkowe oraz przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły lub przedszkola – zamiast dotychczasowych regulacji mówiących o 4 dniach, proponuje się wprowadzenie terminu 5 dni roboczych;
  4. zmiany w zakresie treści arkuszy organizacji szkół i przedszkoli. Doprecyzowano, że oprócz liczby nauczycieli ogółem, arkusz zawierać będzie również imię i nazwisko nauczyciela, a także, w arkuszach organizacji szkoły, rodzaj prowadzonych przez niego zajęć;
  5. nową regulację określającą konieczność wpisania w arkusz organizacji szkoły podstawowej, oprócz liczby godzin zajęć świetlicowych, także liczby grup świetlicowych i liczby uczniów korzystających z opieki świetlicowej;
  6. zmianę § 6 ust. 5 pkt 9 o charakterze porządkującym, która stwarza możliwość tworzenia oddziałów szkoły specjalnej i oddziałów specjalnych w szkole ogólnodostępnej zorganizowanych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Podstawą tworzenia ww. łączonych oddziałów jest realizacja tej samej podstawy programowej. W przypadku uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest realizowana inna podstawa programowa niż ta, którą realizują pozostali uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. 

Ponadto, projektowane zmiany rozporządzenia odnoszą się do zasad podziału oddziału klasy I, II i III szkoły podstawowej w przypadku zwiększenia liczby uczniów danego oddziału w trakcie roku szkolnego. W związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie – Prawo oświatowe ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, nie ma możliwości zatrudnienia asystenta w klasach I–III szkoły podstawowej. Dlatego proponuje się, aby dyrektor szkoły miał możliwość podziału oddziału w przypadku gdy oddział zwiększy się o nie więcej niż 2 uczniów, natomiast nie będzie miał takiego obowiązku (jak było dotychczas). Przewiduje się, że podział oddziału będzie obowiązkowy w przypadku, gdy liczba uczniów w oddziale zwiększy się o więcej niż 2 uczniów. Proponuje się ponadto, aby zasady podziału oddziału klasy I–III szkoły podstawowej w trakcie roku szkolnego obowiązywały od dnia 1 września 2018 r. 

Projekt będzie przedmiotem obrad lutowego posiedzenia Zespołu ds. Edukacji KWRiST.

Sob., 3 Lt. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka