Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Skutki zmian w zakresie urlopów dla dyrektorów i uchylenia art 19 KN

Skutki zmian w zakresie urlopów dla dyrektorów i uchylenia art 19 KN fotolia.pl

Od dnia 1 stycznia 2018 r. ustawą o finansowaniu zadań oświatowych wprowadzone zostały w ustawie – Karta Nauczyciela zmiany w zakresie urlopu wypoczynkowego dyrektora i wicedyrektora szkoły, nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciela, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, wymienione rozporządzenie wymaga zmiany o charakterze dostosowującym, polegającej na dookreśleniu zasad ustalania wynagrodzenia za jeden dzień urlopu dla nauczycieli pełniących ww. stanowiska lub obowiązki.

Zgodnie z art. 64 ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela nauczycielom pełniącym ww. stanowiska lub obowiązki, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

Dlatego też Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji społecznych projekt zmieniający rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.

W § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia dookreślono, że wynagrodzenie za jeden dzień urlopu nauczyciela pełniącego ww. stanowisko lub obowiązki ustala się dzieląc miesięczne wynagrodzenie obliczone według zasad określonych w § 1–4 ww. rozporządzenia przez liczbę 21, tj. tak samo jak w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne.

W projekcie rozporządzenia przewidziano również uchylenie § 1 ust. 1 pkt 7, co jest konsekwencją zmiany ustawy – Karta Nauczyciela, dokonanej ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Z dniem 1 stycznia 2018 r. został bowiem uchylony art. 19 Karty Nauczyciela przewidujący możliwość przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły – bez zgody nauczyciela, na okres nie dłuższy niż 3 lata, z prawem powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko. W przypadku przeniesienia do pracy w innej szkole w innej miejscowości nauczycielowi przysługiwał m.in. dodatek za uciążliwość pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. W związku z uchyleniem ww. art. 19 w przedmiotowym rozporządzeniu należy wprowadzić zmianę o charakterze dostosowującym polegającą na uchyleniu w § 1 w ust. 1 pkt 7, zgodnie z którym w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela uwzględnia się dodatek za uciążliwość pracy, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy– Karta Nauczyciela. Jednocześnie w przepisie § 2 projektowanego rozporządzenia wprowadza się przepis przejściowy, zgodnie z którym w przypadku nauczycieli przeniesionych do innej szkoły przed dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie dotychczasowego art. 19 ustawy – Karta Nauczyciela, w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy – oprócz składników wynagrodzenia wymienionych w § 1 ust. 1 rozporządzenia – uwzględnia się ponadto dodatek za uciążliwość pracy.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ze względu na pilną konieczność dostosowania przepisów rozporządzenia do znowelizowanej ustawy– Karta Nauczyciela, a w konsekwencji w celu prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za jeden dzień urlopu nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach.

Projekt będzie przedmiotem obrad styczniowego posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Niedz., 21 St. 2018 1 Komentarz Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka

Komentarze

Marta
0 # Marta 2018-01-25 18:41
Skoro dyrektorzy i nauczyciele pełniący funkcje kierownicze mają przedłożyć do organów prowadzących plan urlopów (35 dni) czyli tak jak dotychczas obowiązywało to kadrę kierowniczą w placówkach nieferyjnych nasuwa się pytanie - jaki zapis, w jakiej ustawie reguluje pozostałe dni w okresie ferii i wakacji poza urlopem - Kodeks Pracy, czyli 8 godzin dziennie ? Nie rozumiem !
| | |