Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Skutki uchylenia uprawnień socjalnych dla nauczycieli

Skutki uchylenia uprawnień socjalnych dla nauczycieli fotolia.pl

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z dniem 1 stycznia 2018 r. uchyla część uprawnień socjalnych dla nauczycieli.

 W myśl powołanych przepisów likwiduje się:

z dniem 1 stycznia 2018 r.:

1) dodatek mieszkaniowy (art. 54 ust. 3,7,8)

Zgodnie z art. 54 ust 7 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego określał w trybie, o którym mowa w art. 30 ust. 6, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Powyższe zapisy wprowadzano w uchwałach organów stanowiących określających regulaminy wynagradzania dla nauczycieli na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela. Ponieważ 1 stycznia 2018 r. zapisy art. 54 ust. 3, 7 i 8 zostaną uchylone, należy także uchylić w obowiązujących uchwałach paragrafy odnoszące się do wysokości i zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

2) prawo do lokalu mieszkalnego na terenie gminy (art. 54 ust. 1,2,4)

3) prawo do działki gruntu szkolnego (art. 56)

4) prawo do mieszkania w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły (art. 58)

W przypadku uprawnień wymienionych w pkt 2-4 ustawodawca zastosował instytucję zachowania praw nabytych.

Zgodnie bowiem z art. 135 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nauczyciel, nauczyciel będący emerytem, rencistą lub nauczycielem pobierającym nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, który do dnia 1 stycznia 2018 r. korzystał z uprawnień określonych w:

  • art. 54 ust. 1 lub 4 (prawo do lokalu mieszkalnego na terenie gminy),
  • art. 56 (prawo do działki gruntu szkolnego) lub
  • art. 60 (prawo do działki gruntu szkolnego i mieszkania w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły, przysługujące nauczycielom również po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne)

ustawy – Karta Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2018 r., zachowuje te uprawnienia do końca okresu, na jaki zostały mu one przyznane.

 z dniem 1 września 2018 r.:

a) zasiłek na zagospodarowanie.

Zgodnie z art. 136 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nauczyciele, którzy do dnia 1 września 2018 r. spełnili warunki otrzymania jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie, określone w art. 61 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2018 r., zachowują prawo do tego zasiłku. Kolejne przepisy ustawy precyzują, że do nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć nie stosuje się art. 61 ustawy Karta Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2018 r. Zasiłek na zagospodarowanie podlega zwrotowi na zasadach określonych w art. 61 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2018 r. Natomiast kompetencję w zakresie możliwości zwolnienia nauczyciela w szczególnie uzasadnionych przypadkach z obowiązku zwrotu zasiłku w całości lub w części na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2018 r. przekazuje się odpowiednio wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście albo marszałkowi województwa.

Pon., 25 Gr. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka