Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Projekty europejskie w zakresie kształcenia zawodowego

Projekty europejskie w zakresie kształcenia zawodowego fotolia.pl

Podczas posiedzenia podkomisji stałej ds. kształcenia zawodowego 14 grudnia br. rozpatrzono informację MEN na temat stopnia realizacji projektów pozakonkursowych nadzorowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w obszarze kształcenia zawodowego współfinansowanych ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Jak wynika z danych przygotowanych przez Departament Funduszy Strukturalnych w MEN, resort edukacji realizuje obecnie osiem projektów w obszarze kształcenia zawodowego:

1) Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Celem projektu jest stworzenie ram efektywnego funkcjonowania doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty. Na podstawie sformułowanych rekomendacji kierunków zmian w systemie doradztwa zawodowego zespoły autorów opracowały osiem programów doradztwa zawodowego oraz w sumie 338 przykładowych scenariuszy ich realizacji. Materiały te zostały poddane rocznemu testowaniu w 26 losowo dobranych szkołach, a po zakończeniu testowania zmodyfikowano programy (obecnie są w recenzji zewnętrznej) oraz trwają prace nad modyfikacjami scenariuszy (do grudnia 2017 r.).

2) Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Projekt ten jest kontynuacją projektu pozakonkursowego "Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych". Celem projektu jest przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego (DEZ) w szkołach i placówkach.

Stan realizacji: przygotowano założenia programu szkolenia dla trenerów z podziałem na poszczególne zagadnienia oraz przeprowadzono szereg prac związanych z uruchomieniem procedur rekrutacyjnych, zamówieniami publicznymi oraz kwestiami organizacji szkoleń.

3) Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1. Forum Partnerów Społecznych

Celem projektu jest przegląd i aktualizacja we współpracy z partnerami społecznymi klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (KZSZ) i podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ) oraz dostosowanie tych dokumentów do potrzeb rynku pracy poprzez ścisłą współpracę z partnerami społecznymi, a także przygotowanie suplementów do dyplomów i kwalifikacji w oparciu o zmodernizowane PPKZ.

Stan realizacji:

 • utworzono 25 Branżowych Zespołów Partnerów Społecznych, w których opracowano rekomendacje do podstaw programowych kształcenia w zawodach dla 203 zawodów,
 • opracowano rekomendacje do planów i programów dla 54 zawodów,
 • opracowano podstawy programowe kształcenia w zawodach dla 55 zawodów,
 • przygotowano program opracowywania ścieżek rozwoju zawodowego oraz opracowano ścieżki rozwoju zawodowego dla 50 zawodów,
 • w trakcie realizacji jest opracowanie pozostałych ścieżek kształcenia zawodowego oraz opracowanie i tłumaczenie suplementów do dyplomów i kwalifikacji.

4) Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2. Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy

Celem projektu jest: modyfikacja, we współpracy z partnerami społecznymi, podstaw programowych kształcenia w zawodach oraz dostosowanie tych dokumentów do potrzeb rynku pracy, opracowanie suplementów do dyplomów i kwalifikacji, ścieżek rozwoju zawodowego, rekomendacji dotyczących planów i programów nauczania w oparciu o zmodernizowane PPKZ.

Stan realizacji: trwają prace nad modyfikacją podstaw programowych dla 75 zawodów oraz rozpoczęto przygotowania merytoryczne do realizacji zadania związanego z opracowaniem suplementów do dyplomów i kwalifikacji

5) Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy

Celem projektu jest modyfikacja, we współpracy z partnerami społecznymi, podstaw programowych kształcenia w zawodach oraz dostosowanie tych dokumentów do potrzeb rynku pracy, opracowanie suplementów do dyplomów i kwalifikacji, ścieżek rozwoju zawodowego, rekomendacji dotyczących planów i programów nauczania a następnie opracowanie tych dokumentów w oparciu o zmodernizowane PPKZ.

Stan realizacji:

 • w pierwszym kwartale 2017 r. opracowano plany i programy nauczania dla 55 zawodów, których podstawy programowe zostały zmodyfikowane w 1 etapie projektu „Partnerstwo” w 2016 r. (w 2018 r. zostaną opracowane plany i programy do 148 zmodyfikowanych w 2 i 3 etapie projektu podstaw programowych),
 • dobiegają końca prace nad modyfikacją podstaw programowych dla 73 zawodów.

6) Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle – etap I

W okresie 2016-2018 planuje się stworzenie 10 860 zadań egzaminacyjnych dla 15 zawodów ze szkoleniem metodologicznym dla członków Zespołów Autorskich, stworzeniem poradnika dla członków komisji egzaminacyjnych i platformy internetowej (1600 użytkowników – członków komisji egzaminacyjnych) oraz 15 szkoleniami metodycznymi dla 375 członków komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych w tych zawodach i 2 szkolenia dla kobiet kandydatek do komisji egzaminacyjnych.

Stan realizacji:

 • liczba zadań egzaminacyjnych dla egzaminów zawodowych opracowanych dzięki EFS we współpracy z pracodawcami 10945/10860 (100,78%),
 • liczba przedstawicieli pracodawców - członków komisji egzaminacyjnych przygotowanych do przeprowadzenia egzaminów w oparciu o nowe zadania 101/375 os. (26,93%),
 • liczba kobiet – przedstawicieli pracodawców objętych szkoleniami przygotowującymi do pełnienia funkcji członków komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych 50/50 (100%),
 • liczba członków komisji egzaminacyjnych odwiedzających Platformę EWR 194/1600 (12,12%).

7) Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego

Celem projektu jest rozbudowanie obecnej bazy zadań poprzez stworzenie nowych zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z zaangażowaniem pracodawców, którzy uczestniczyć będą w każdym etapie procesu (autorstwa, recenzowania oraz egzaminowania).

Stan realizacji:

 • zatrudniono ponad 270 autorów zadań oraz 200 recenzentów (w tym 96 recenzentów-pracodawców).
 • przeszkolono po ok. 150 autorów i recenzentów z zakresu metodologii opracowywania zadań egzaminacyjnych.
 • ułożono ok. 16 000 zadań, które są w trakcie recenzowania i są przygotowywane do próbnego zastosowania.

8) Monitorowanie Losów Edukacyjno-Zawodowych Absolwentów i Młodych Dorosłych.

Działania projektowe polegają na połączeniu danych zebranych w badaniach prowadzonych w szkołach i wywiadach z absolwentami szkół (zebranymi w równoległym projekcie konkursowym MEN) z danymi administracyjnymi umożliwiającymi ocenę sytuacji absolwentów na rynku pracy oraz wypracowanie i przetestowanie metodologii wyliczania wskaźników wyłącznie w oparciu o dane administracyjne.

Stan realizacji: przygotowano narzędzia badawcze, które zostały wykorzystane w równoległym projekcie konkursowym oraz przygotowano narzędzie informatyczne: program łączący dane SIO2, OKE oraz ZUS.

Źródło: MEN

Niedz., 24 Gr. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka