Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Statuty szkół nowego ustroju do 30 listopada

Statuty szkół nowego ustroju do 30 listopada fotolia.pl

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe w art. 322 reguluje kwestię zachowanie mocy przez dotychczasowe statuty przedszkoli i szkół.

Zgodnie z brzmieniem ust. 1 tego przepisu do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r. zachowują moc dotychczasowe statuty: przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych przysposabiających do pracy, szkół policealnych.

Dotychczasowe statuty dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów branżowych szkół I stopnia wydanych na podstawie ustawy - Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r. (ust. 2).

W przypadku zaś dotychczasowych liceów ogólnokształcących i techników ich dotychczasowe statuty zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy - Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2019 r (ust. 2).

Z powyższego wynika, że odpowiednio do 30 listopada 2017 r. lub 30 listopada 2019 r. szkoły muszą posiadać już nowe statuty, utworzone na podstawie przepisów ustawy – Prawo oświatowe.

Przepis art. 322 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe stanowi, że: „W przypadku statutów, o których mowa w ust. 1-3, przepisy art. 72 ust. 1, art. 80 ust. 2 pkt 1 oraz art. 82 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.”.

Należy więc dokonać analizy przepisów do których odsyła art. 322 ust. 4 ustawy.

Art. 72 ust. 1 stanowi, że „Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły lub placówki”.

Art. 80 ust. 2 pkt 1 stanowi, że „Rada szkoły lub placówki uczestniczy
w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły lub placówki, a także: 1) uchwala statut szkoły lub placówki; (…).”.

Natomiast zgodnie z art. 82 ust. 2 „W szkołach lub placówkach, w których rada nie została powołana, zadania rady wykonuje rada pedagogiczna”.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że statuty dla szkół nowego ustroju wprowadzonego reformą oświatową przygotowuje rada pedagogiczna.

Wątpliwości związane z poruszanym zagadnieniem pojawiają się ponieważ w pierwotnej wersji projektu Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe znajdował się przepis, który odsyłał do stosowania przy opracowywaniu statutów dla szkół nowego ustroju szkolnego do art. 88 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe, zgodnie z którym organ prowadzący zakładający szkołę lub placówkę podpisuje akt założycielski oraz nadaje pierwszy statut. Na skutek licznych uwag zgłaszanych przez stronę samorządową Ministerstwo Edukacji Narodowej zrezygnowało z tego zapisu i w art. 332 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające uregulowało, że to rada pedagogiczna ma obowiązek przygotować nowe statuty.

Ponad to na podstawie art. 129 ust. 14 i 15 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe:

W przypadku publicznej szkoły tworzonej zgodnie z ust. 1 (przekształcenie lub włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej) i ust. 3 pkt 1-4 (przekształcenie lub włączenie gimnazjum do trzyletniego liceum lub czteroletniego technikum) oraz pkt 9 i 10 (przekształcenie i włączenie do branżowej szkoły I stopnia), która rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2017 r., przepisów art. 59 ustawy o systemie oświaty nie stosuje się.

Natomiast w przypadku publicznej szkoły tworzonej zgodnie z ust. 1 (przekształcenie lub włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej) i 3 (przekształcenie lub włączenie gimnazjum do: trzyletniego liceum lub czteroletniego technikum, czteroletniego liceum lub pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia), która rozpoczyna działalność odpowiednio z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r., przepisów art. 89 ustawy - Prawo oświatowe nie stosuje się.

Powołane przepisy art. 59 ustawy o systemie oświaty (już uchylony) i art. 89 ustawy – Prawo oświatowe dotyczą likwidacji szkoły i placówki ale także w jednym z ustępów wskazują, że przepisy dotyczące procedury likwidacji oraz dotyczące zakładania szkół i nadawania przez organ prowadzący pierwszego statutu, stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia szkoły lub placówki.

Ponieważ stosowanie tych przepisów zostało wyłączone w art. 129 ust. 14 i 15 ustawy Przepisy wprowadzające, oznacza to, że w przypadku nadawania statutów dla szkół powstałych w wyniku przekształcenia lub włączenia gimnazjum zastosowanie znajdą regulacje wskazujące na kompetencję rady pedagogicznej w zakresie przygotowywania statutów. Pogląd taki potwierdzają względy racjonalności, ponieważ w przekształcanych szkołach funkcjonują już odpowiednie organy, które obowiązki te są w stanie wykonać.

Pon., 20 Lst. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka