Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zasady łączenia placówek doskonalenia nauczycieli

Zasady łączenia placówek doskonalenia nauczycieli fotolia.pl

Art. 62 ust. 1 ustawy o systemie oświaty odnosi się bezpośrednio wyłącznie do dwóch typów podmiotów, umożliwiając ich łączenie w zespoły na tej podstawie, a mianowicie szkół (różnych typów) i placówek (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 r., I OSK 2502/16).

Zgodnie z brzmieniem art. 62 ust. 1 u.s.o., organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół. Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół lub placówek i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół lub placówek, o ile statut zespołu nie stanowi inaczej. Podkreślić należy, że system oświaty, zgodnie z treścią art. 2 pkt 9 u.s.o. obejmuje między innymi zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli.

Natomiast art. 3 ust. 3 u.s.o. w sposób wyraźny i jednoznaczny wskazuje, jakie podmioty rozumie się pod pojęciem placówki (w katalogi tym nie ma placówek doskonalenia nauczycieli).

Zatem placówki doskonalenia nauczycieli nie są placówkami w rozumieniu ustawy, jednakże zgodnie z art. 2 pkt 9 u.s.o. należą do systemu oświaty.

Art. 62 ust. 1 u.s.o. odnosi się bezpośrednio wyłącznie do dwóch typów podmiotów, umożliwiając ich łączenie w zespoły na tej podstawie, a mianowicie szkół (różnych typów) i placówek. Skoro zatem powołany przepis zezwala na połączenie w zespół tylko szkół lub placówek w rozumieniu nadanym tym pojęciom w ustawie, to brak podstaw do przyjęcia, że analizowane połączenie może dotyczyć także podmiotów nieodpowiadających normatywnym desygnatom pojęć "szkoła" i "placówka".

Wynika to z faktu, że reguła "co nie jest zabronione przez ustawę, jest dozwolone" dotyczy podmiotów i stosunków prywatnoprawnych, którymi rządzi zasada autonomii woli stron. Zasada ta nie obowiązuje w sferze publicznoprawnej, którą rządzi zasada legalizmu. Zgodnie z nią, organ publiczny może dokonywać tylko takich aktów (czynności konwencjonalnych), które są przewidziane w prawie. Podkreślić również należy, że dla placówek doskonalenia nauczycieli u.s.o. przewiduje odrębne i specyficzne unormowania zawarte w rozdziale 6 (art. 77a-78 u.s.o.), a w zakresie m.in. możliwości dokonywania ich przekształceń wydano stosowny akt wykonawczy, jakim jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Źródło: CBOSA

Pon., 15 Mj. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka