Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko a przejęcie zakładu pracy

Przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko a przejęcie zakładu pracy fotolia.pl

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 stycznia 2017 r., III PK 47/16 pochylił się nad kwestia korelacji art. 18 ustawy Karta Nauczyciela oraz art. 231 Kodeksu Pracy.

Jak wskazał Sąd przepis art. 18 ust. 1 ustawy z 1982 r. Karta Nauczyciela stanowi samodzielną konstrukcję prawną, umożliwiającą przeniesienie nauczyciela (na jego wniosek lub za jego zgodą) na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie samo lub inne stanowisko.

Ta regulacja umożliwia realizację interesu indywidualnego leżącego po stronie nauczyciela, który, powołując się na sytuację rodzinną, osobistą czy zawodową, może być zainteresowany zmianą stanowiska czy szkoły. Uprawnienia wynikające z tego przepisu w stosunku do nauczycieli dają im też możliwość wyrażenia zgody na przeniesienie w sytuacji, gdy z taką inicjatywą występuje pracodawca. Przeniesienie to ma charakter jednostronny jedynie formalnie, w sensie materialnym stanowi ono czynność dwustronną, zawierającą oświadczenie woli pracownika i pracodawcy.

Dodatkowo, choć przeniesienie na wniosek lub za zgodą pracownika nie jest równoznaczne z porozumieniem zmieniającym treść stosunku pracy, to swoją konstrukcją nawiązuje do trójstronnego porozumienia, w którym uczestniczy pracownik, pracodawca dotychczasowy i nowy (zgodnie z art. 18 ust. 4 Karty Nauczyciela, przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę szkołę i za zgodą dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony).

Zmiana treści stosunku pracy po stronie pracodawcy w wyniku przejścia zakładu pracy odbywa się zaś z mocy prawa, bez składania oświadczeń woli przez pracownika i pracodawcę; nie jest także uzależniona od porozumienia pracodawców, czy też zgody pracodawcy przejmującego na przejście pracownika. Brak zgody nauczyciela na przeniesienie w trybie art. 18 ust. 1 Karty Nauczyciela nie prowadzi także do rozwiązania stosunku pracy.

Z tego wynika, że zakres regulacji art. 18 ust. 1 Karty Nauczyciela jest odmienny od zakresu art. 231 Kodeksu pracy. O ile bowiem art. 18 ust. 1 Karty Nauczyciela dotyczy przeniesienia nauczyciela między działającymi równolegle szkołami, to art. 231 Kodeksu pracy odnosi się do zupełnie innego zdarzenia, a mianowicie przejęcia jednej szkoły przez drugą. Różne są też skutki prawne braku zgody pracownika na dokonanie zmian w treści jego stosunku pracy.

Ani art. 18 ust. 1 Karty Nauczyciela, ani też żaden inny przepis tej ustawy nie reguluje kwestii zmiany treści stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania w związku z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę. Stosownie do art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela, mają zatem w tym zakresie zastosowanie przepisy Kodeksu pracy, tj. art. 231 Kodeksu pracy

Źródło: SN

Niedz., 16 Kw. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka