Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w wymaganiach stawianych kandydatom na dyrektorów szkół

Zmiany w wymaganiach stawianych kandydatom na dyrektorów szkół fotolia.pl

W wyniku obserwacji istniejącej praktyki Minister Edukacji Narodowej postanowiło dokonać zmian w rozporządzeniu z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach placówek publicznych.

Wprowadzane zmiany dotyczą:

  • wymagań w przedmiocie prowadzonych wobec osób ubiegających się o stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki postępowań karnych lub postępowań o ubezwłasnowolnienie. Zmiana polega na ograniczeniu wymogu nie toczenia się wobec kandydata postępowania karnego wyłącznie do postępowań z oskarżenia publicznego. Zdarzały się bowiem nadużycia polegające na wszczęciu wobec „niewygodnego” kandydata całkowicie bezzasadnego postępowania z oskarżenia prywatnego, które jednak eliminowało go z konkursu na dyrektora szkoły. Konsekwencją wprowadzonej zmiany stała się konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej;
  •  wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowisko dyrektora publicznej szkoły, zespołu publicznych szkół oraz kierownika szkolnego punktu konsultacyjnego przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym RP, jak również wymagań wobec wicedyrektorów tych szkół i zespołów szkół. Wprowadzany jest tu wymóg ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania szkołami i szkolnymi punktami konsultacyjnymi za granicą oraz znajomości języka kraju pobytu lub języka angielskiego na poziomie odpowiadającym co najmniej poziomowi biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. W odniesieniu do kierownika szkolnego punktu konsultacyjnego zrezygnowano natomiast z obowiązku ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, posiadania odpowiedniego stażu pracy pedagogicznej lub dydaktycznej, a także uzyskania pozytywnej lub bardzo dobrej oceny pracy lub dorobku zawodowego. Zmiana ta była konieczna ze względu na duże trudności w spełnieniu obecnych wymogów, zwłaszcza przez kierowników szkolnych punktów konsultacyjnych znacznie oddalonych od granic Polski, w których kształconych jest niewielu uczniów.
Pt., 6 Mj. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski