Rada Ministrów UE do spraw edukacji

Rada Ministrów UE do spraw edukacji fotolia.pl

28 i 29 marca w Gödöllö na Węgrzech odbyło się nieformalne potkanie Rady Ministrów UE do spraw Edukacji. W posiedzeniu uczestniczyła także minister edukacji narodowej Katarzyna Hall.

Tematem wiodącym było aktywne obywatelstwo, będące jednocześnie jednym z priorytetów Prezydencji Węgierskiej w Radzie UE.

Podstawą ministerialnych dyskusji były ostatnie dokumenty UE, w tym przede wszystkim priorytety strategii „Europa 2020" oraz cele strategiczne europejskiej współpracy w zakresie edukacji i szkolenia (ET 2020). Nie zabrakło także odniesień do przesłania Europejskiego Roku Wolontariatu 2011, jakim jest wspieranie działań na rzecz aktywnego obywatelstwa oraz dynamika zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w XXI wieku.

W trakcie pierwszej sesji ministrowie dyskutowali o najważniejszych kompetencjach - wiedzy, umiejętności i postaw - oraz wartościach, które młodzi obywatele muszą nabyć, aby sprostać wyzwaniom XXI wartości, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji przedsiębiorczości i umiejętności finansowych. Jak powiedziała minister Katarzyna Hall, w edukacji obywatelskiej sprawą zasadniczą jest przeniesienie akcentów z przekazywania wiedzy o społeczeństwie na kształtowanie umiejętności i postaw obywatelskich. - Zadaniem edukacji szkolnej jest budzenie w młodych ludziach wrażliwości społecznej i solidarności, wiary we własne siły, gotowości angażowania się, uczenie pracy zespołowej i udziału w życiu publicznym. Polska dokłada starań, by szkoły współpracowały z organizacjami młodzieżowymi i pozarządowymi, utrzymywały kontakty z samorządem lokalnym i innymi instytucjami publicznymi - stwierdziła minister Katarzyna Hall.

Druga sesja dotyczyła sposobów wdrażania edukacji na rzecz aktywnego obywatelstwa z podkreśleniem wymiaru społecznego. Minister Katarzyna Hall przedstawiła trzy przykłady przykłady polskich działań w tym zakresie: konkurs Otwarta Szkoła, tworzenie Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych - federacji organizacji pracujących z młodzieżą oraz program „Bezpieczna i przyjazna szkoła".

Według ministrów edukacji uczestniczących w spotkaniu w Gödöllö współpraca na forum UE, wymiana doświadczeń, upowszechnianie skutecznych rozwiązań, udział w edukacyjnych programach UE i możliwość korzystania z europejskich funduszy strukturalnych przyczyniają się do rozwoju aktywnego obywatelstwa w poszczególnych krajach europejskich i na całym kontynencie.

Źródło: men.gov.pl

Sob., 2 Kw. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Tadeusz Narkun