Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Operat a informacja publiczna

Operat a informacja publiczna fotolia.pl

Jeżeli skarżący żąda konkretnych danych zawartych w operatach ewidencyjnych sporządzonych i złożonych do zasobu geodezyjno-kartograficznego na podstawie przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego, to nie jest istotne, czy dane te są wprost wymienione w tej ustawie jako podlegające udostępnieniu, lecz czy ta ustawa stanowi ustawę określającą odmienne zasady i tryb dostępu do informacji znajdujących się w operacie ewidencyjnym i czy ta regulacja jest w tym zakresie zupełna – stwierdził NSA w wyroku z dnia 28 kwietnia 2020 r., sygn. akt: I OSK 563/19.

Udostępnienie danych z zasobu geodezyjno-kartograficznego, obejmującego informacje ujęte w operatach ewidencyjnych, uregulowane zostało w przepisach ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Przepisy art. 20 ust. 1 i 2 tej ustawy, określają informacje, które wykazuje się w ewidencji gruntów i budynków. Natomiast po myśli art. 24 tej ustawy, informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 i 2 zawiera operat ewidencyjny, który składa się z bazy danych prowadzonej za pomocą systemu teleinformatycznego oraz zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych (ust. 1). Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne (ust. 2). Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie: wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu, wyrysów z mapy ewidencyjnej, kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego, plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych, usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Każdy, z zastrzeżeniem ust. 5, może żądać udostępnienia informacji zawartych w operacie ewidencyjnym (ust. 4). Zgodnie z art. 24 ust. 5 tej ustawy starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane osobowe podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane osobowe, na żądanie: pkt 1 - właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis; pkt 2 - organów administracji publicznej lub podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis; pkt 3 - innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny w tym zakresie.

Jedynie uzyskanie z ewidencji gruntów informacji o charakterze przedmiotowym (art. 20 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne) nie wymaga legitymowania się interesem prawnym (art. 24 ust. 4 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne). Jednak informacje te mogą być udostępnione przez organ tylko wtedy, gdy wnioskodawca wskaże konkretnie grunty, budynki lub lokale, co do których żąda informacji. Natomiast żądanie informacji o charakterze podmiotowym, polegające na próbie uzyskania numerów ksiąg wieczystych i położenia bliżej nieokreślonych nieruchomości konkretnej osoby, powinno być poparte wykazaniem interesu prawnego wnioskodawcy (art. 24 ust. 5 pkt 3 ww. ustawy), o ile nawet nie dotyczy wypisu z operatu ewidencyjnego. W świetle art. 40 ust. 1 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny służy gospodarce narodowej, obronności państwa, nauce, kulturze, ochronie przyrody i - co wymaga podkreślenia - potrzebom obywateli. Natomiast przepisy art. 40a i 40b P.g.k. regulują kwestie opłaty za udostępnianie materiałów z zasobu i przesłanki zwolnienia z tych opłat.

Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym, jako wytworzone przez organ administracji publicznej, mają jak już wskazano, charakter informacji publicznych, jednak analiza cytowanych wyżej przepisów ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne prowadzi do wniosku, że zagadnienia dotyczące udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym zostały w sposób kompleksowy unormowane w tejże ustawie. Ustawodawca uregulował w niej zarówno zasady jak i tryb udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym, w szczególności dotyczy to dokumentów będących podstawą wpisów do operatu ewidencyjnego (art. 24 ust. 3 pkt 3 tej ustawy). Odmiennie od zasad z ustawy o dostępie do informacji publicznej uregulowana została kwestia odpłatności za udostępnienie informacji i zwolnienia od tego obowiązku.

Czw., 21 Mj. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka