Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Farma fotowoltaiczna to urządzenie infrastruktury technicznej

Farma fotowoltaiczna to urządzenie infrastruktury technicznej fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wskazał, że farma fotowoltaiczna to urządzenie infrastruktury technicznej, o którym mowa w art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dlaczego?

Po pierwsze Sąd w składzie rozpoznającym przedmiotową sprawę nie podzielił poglądu wyrażonego w powołanym przez pełnomocnika skarżących wyroku NSA z dnia 22.01.2018 r. sygn. akt II OSK 794/16 oraz wydanymi w ślad za nim wyrokami WSA w Łodzi z dnia 15.06.2018 r., sygn. akt II SA/Łd 245/18 i z dnia 14.09.2018 r., sygn. akt II SA/Łd 458/18. Prezentowany we wskazanym orzeczeniu NSA pogląd jest odosobniony i nie znajduje oparcia w powołanych poniżej orzeczeniach NSA oraz wojewódzkich sądów administracyjnych. WSA wskazał, że choć ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie zawiera definicji urządzeń infrastruktury technicznej, to należy podzielić przeważające stanowisko judykatury, że farmy fotowoltaiczne są takimi urządzeniami w rozumieniu art. 61 ust. 3 ustawy planistycznej. Pogląd ten w opinii Sądu jest już ugruntowany w orzecznictwie, w związku z tym odwoływanie się do poglądu przeciwnego w tym zakresie nie może się ostać.

Za stanowiskiem tym przemawiają według Sądu regulacje zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ustawie – Prawo energetyczne. Zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. Z kolei z definicji pojęcia urządzenia zawartej w art. 3 pkt 9 ustawy – Prawo energetyczne wynika, że przez urządzenia te należy rozumieć urządzenia techniczne stosowane w procesach energetycznych. Po myśli art. 3 pkt 7 tej ustawy, procesy energetyczne to techniczne procesy w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania, dystrybucji oraz użytkowania paliw lub energii. Pojęcie infrastruktury nie ogranicza się zatem jedynie do urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej, ale także obejmuje urządzenia, które służą do jej wytwarzania.

Ponadto Wojewódzki Sąd wskazał na to, że zgodnie z definicją encyklopedyczną, infrastruktura techniczna to urządzenia przesyłowe i związane z nimi obiekty w zakresie energetyki, dostarczania ciepła, wody, usuwania ścieków i odpadów, transportu, itp. Tym samym i wykładnia językowa (gramatyczna), której zasady nakazują w przypadku braku definicji legalnej danego pojęcia nadawać mu znaczenie możliwie najbliższe potocznemu rozumieniu danego wyrazu lub zwrotu, pozwala na uznanie, iż elektrownie wiatrowe mieszczą się w językowej definicji pojęcia „infrastruktura techniczna”. Skoro zatem elektrownie wiatrowe stanowią urządzenia infrastruktury technicznej w rozumieniu art. 61 ust. 3 ustawy planistycznej, to brak jest jakichkolwiek podstaw do odmiennego traktowania instalacji fotowoltaicznej.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 16 lipca 2019 r., II SA/Łd 312/19

Źródło: CBOSA

Sob., 3 Sp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel