Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zasób geodezyjny a informacja publiczna

Zasób geodezyjny a informacja publiczna fotolia.pl

Strona złożyła do Starosty wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dokumentów uzasadniających poszczególne zmiany danych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej aktualnie przez Starostę, dotyczących pewnego zabytkowego budynku. Co w tej sprawie powiedział WSA w Krakowie?

Odnosząc się w pierwszej kolejności do trybu, w jakim powinna zostać udzielona wnioskowana informacja publiczna Sąd zaznaczył, że zasadnie Starosta wskazał, iż w przedmiotowej sprawie z uwagi na rodzaj żądanej do udostępnienia informacji publicznej nie miały zastosowania przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie bowiem z treścią art. 1 ust. 2 tej ustawy, przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi, pod warunkiem, że nie ograniczają obowiązków przekazywania informacji publicznej do centralnego repozytorium informacji publicznej, o którym mowa w art. 9b ust. 1, zwanym dalej „centralnym repozytorium”. W ocenie Sądu, przepisami szczególnymi wyłączającymi stosowanie ustawy o dostępie do informacji są m.in. przepisy ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, w sposób kompleksowy normujące zagadnienia dotyczące udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym, co znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. Stosownie do treści art. 24 ust. 3 pkt 3 Prawa geodezyjnego, Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu (pkt 1), wyrysów z mapy ewidencyjnej (pkt 2), kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego (pkt 3), plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych (pkt 4) oraz usług, o których mowa w art. 9 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (pkt 5). W myśl natomiast art. 24 ust. 5 Prawa geodezyjnego, Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis (pkt 1), organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis (pkt 2), operatorów sieci w rozumieniu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (pkt 2a) oraz innych podmiotów niż wymienione w pkt 1-2a, które mają interes prawny w tym zakresie (pkt 3).

Podkreślenia wymaga przy tym, że udostępnienie tego rodzaju informacji (materiałów zasobu) odbywa się na wniosek strony złożony na przewidzianym prawem formularzu i co do zasady następuje ono odpłatnie (art. 40a i art. 40b Prawa geodezyjnego) Mając zatem na uwadze powyższe, zdaniem Sądu, Starosta zasadnie wskazał, że żądane przez Skarżącego dokumenty stanowiące podstawę zmian danych dotyczących budynku, którymi jak podano były w głównej mierze operaty techniczne przyjęte przez Starostę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zgodnie z art. 24 ust. 3 Prawa geodezyjnego były zawarte w operacie ewidencyjnym, wobec czego ich udostępnienie – stosownie do treści art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie – nastąpić powinno na podstawie przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego, nie zaś w trybie określonym przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Niemniej jednak Wojewódzki Sąd wskazał, że organ w celu załatwienia wniosku Skarżącego powinien był skierować do Skarżącego w terminie określonym w art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiadomienie, iż w zakresie żądanych przez niego dokumentów przysługiwał inny tryb dostępu do informacji publicznej (art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie), określony przepisami Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Tymczasem analiza okoliczności kontrolowanej sprawy prowadzi do konstatacji, iż na dzień złożenia skargi do sądu, Starosta pozostawał w bezczynności. Podjęta przez organ czynność powiadomienia wnioskodawcy o innym trybie dostępu do żądanej przez skarżącego informacji publicznej miała miejsce w dniu wniesienia przez niego skargi na bezczynność organu, z uchybieniem 14-dniowemu terminowi dla jej dokonania. Starosta powinien bowiem powiadomić Skarżącego, że żądane przez niego dokumenty podlegają udostępnieniu w trybie przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Sąd podkreślił, że niezasadny był zarzut Skarżącego o konieczności wydania w takim przypadku decyzji odmawiającej udostępnienia wnioskowanej informacji, gdyż w orzecznictwie sądowoadministracyjnym przesądzone zostało, że w sprawie, w której znajduje zastosowanie art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej odpowiedź (informacja) na wniosek następuje w formie czynności materialno-technicznej – pisma, a nie decyzji.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 3 lipca 2019 r., II SAB/Kr 113/19

Źródło: CBOSA

Pt., 26 Lp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel