Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jakie kryteria nadzoru przy zmianie studium?

Jakie kryteria nadzoru przy zmianie studium? fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu analizował to, jakie brzmienie art. 28 ust. 1 ustawy planistycznej należy zastosować do uchwały zmieniającej studium uwarunkowań uchwalone w roku 2008 r., przyjętej w 2018 roku?

Sąd omawiając tak zarysowane zagadnienie wskazał w pierwszej kolejności na to, że zawarty w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 28 ust. 1 u.p.z.p., stanowi lex specialis wobec art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, określając kryteria istotnego naruszenia prawa. Przepis ten odnoszący się do studium lub planu miejscowego został zmieniony ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Jak wskazał WSA, zastosowanie nowego brzmienia art. 28 ust. 1 u.p.z.p. do aktów uchwalonych przed zmianą tego przepisu potwierdza orzecznictwo NSA. W wyroku z 7 sierpnia 2018 r., sygn. II OSK 2079/16 NSA (dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) stwierdził, że w sytuacji, gdy zmiana art. 28 ust. 1 u.p.z.p. nastąpiła już po podjęciu uchwały w przedmiocie planu miejscowego, do jej oceny przez sąd administracyjny zastosowanie będzie miał art. 28 ust. 1 w nowym brzmieniu, wprowadzonym ustawą o rewitalizacji. Wprawdzie sądy administracyjne przeprowadzając kontrolę działalności administracji publicznej badają zgodność z prawem aktów wg prawa obowiązującego w dacie ich podjęcia, jednak zasada ta aktualizuje się przede wszystkim wobec tych przepisów, które stosowane są przez organy administracji. Tymczasem artykułu 28 ust. 1 u.p.z.p. nie stosują organy planistyczne, lecz właśnie sądy administracyjne bądź organy wykonujące uprawnienia nadzorcze przewidziane w art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Zdaniem NSA, skoro ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu nowego wzorca oceny uchwał planistycznych podejmowanych przez gminę, łagodząc obowiązujące wcześniej kryteria, to – z racjonalnego punktu widzenia – trudno mu przypisać zamiar objęcia aktów podjętych przed wejściem w życie ustawy o rewitalizacji (czyli przed 18 listopada 2015 r.) kontrolą sprawowaną wedle wzorca uznanego za zbyt rygorystyczny, który nie obowiązywał już w dacie przeprowadzania tej kontroli. Za słusznością takiego stanowiska przemawia także brak w ustawie o rewitalizacji przepisów przejściowych regulujących kwestie stosowania art. 28 ust. 1 do uchwał planistycznych podjętych przed nowelizacją.

Tym bardziej nie może budzić wątpliwości stosowanie nowego brzmienia cytowanego przepisu do aktu podjętego po uchwaleniu zmiany tego przepisu – nawet częściowo procedowanego według starych norm, gdy wzorzec normatywny kontroli aktu był inny.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5 czerwca 2019 r., IV SA/Po 197/19

Źródło: CBOSA

Sob., 29 Czrw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel