Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

"Zbiorniki" jako budowle

fotolia.pl

W świetle treści przepisu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, zbiorniki zaliczone zostały do budowli, tj. do obiektów budowlanych. Mimo, że ustawodawca wśród przykładów budowli wymienia ogólnie "zbiorniki", nie ulega wątpliwości, że wszelkiego rodzaju zbiorniki wodne są też budowlami, jeżeli są efektem robót budowlanych (wyrok WSA w Szczecinie z dnia 6 września 2018 r., sygn. akt: II SA/Sz 699/18).

Jak wynika z treści art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Zgodnie natomiast z art. 3 pkt 3 ustawy przez budowlę należy rozmieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomnik a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkowa.

Jakkolwiek brak jest regulacji prawnej zawierającej definicję instalacji kanalizacji deszczowej to mając na uwadze fakt, że stanowi ona odwodnienie liniowe, tym samym nie można uznać, że jest to sieć lub przyłącze, które nie wymagają pozwolenia na budowę bądź wymagają tylko zgłoszenia. Ponadto wątpliwości nie budzi fakt, że jest to instalacja zewnętrzna i tym samym nie obejmuje jej zwolnienie z uzyskania pozwolenia na budowę (art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy Prawo budowlane).

Pt., 2 Lst. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka