Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Naruszenie stosunków wodnych ze szkodą dla gruntów sąsiednich

Naruszenie stosunków wodnych ze szkodą dla gruntów sąsiednich fotolia.pl

W ramach postępowania wyjaśniającego prowadzonego w celu zbadania, czy doszło do naruszenia stosunków wodnych ze szkodą dla gruntów sąsiednich, organy zobowiązane są działać z zachowaniem wymogów określonych w k.p.a. - stwierdził WSA w Lublinie w wyroku z dnia 29 marca 2018 r., sygn. akt: II SA/Lu 996/17. w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Ponadto organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy (art. 77 § 1 k.p.a.), zaś ocena, czy dana okoliczność została udowodniona, winna opierać się na całokształcie materiału dowodowego (art. 80 k.p.a.).

Wydanie decyzji o nałożeniu lub o odmowie nałożenia sankcji określonej w art. 29 ust. 3 Prawa wodnego z 2001 r. wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, którego celem jest ustalenie, czy właściciel nieruchomości w istocie dokonał zmiany stosunków wodnych na swoim gruncie i czy zmiany te spowodowały szkodę dla sąsiadujących gruntów. W ramach owego postępowania organy zobowiązane są ustalić w sposób niebudzący wątpliwości, czy pomiędzy konkretnym działaniem właściciela jednej nieruchomości, a szkodą na innych gruntach, istnieje związek przyczynowo -skutkowy. Jeżeli taki związek przyczynowo -skutkowy wystąpi, to należy wydać określone nakazy.

Sob., 20 Prn. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka