Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dopuszczalność zgłoszenia przy rozbudowie budynku gospodarczego

Dopuszczalność zgłoszenia przy rozbudowie budynku gospodarczego fotolia.pl

Organ odwoławczy oparł podjęte rozstrzygnięcie na art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane - "właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę". Tymczasem co do zasady nie jest prawidłowe, przyjęte przez organ stanowisko, że w świetle analizowanych przez niego przepisów ustawy Prawo Budowlane nie jest możliwe skuteczne dokonanie zgłoszenia rozbudowy budynku gospodarczego mimo, że po rozbudowie nie przekroczy on powierzchni 35 m2. Taka rozbudowa mieści się bowiem w katalogu obiektów i robót budowlanych, o których mowa w art. 29 w zw. z art. 3 pkt 6 ustawy.

Ilekroć w ustawie jest mowa o budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Wymienione w ww. art. 3 pkt 6 wyrazy "odbudowa", "rozbudowa", czy "nadbudowa" na użytek ustawy Prawo budowlane stanowią zwroty równoważne z wyrazem "budowa". Tym samym zastąpienie w art. 29 ustawy Prawo Budowlane wyrazu "budowa" wyrazem "rozbudowa", czy pozostałymi wymienionymi w art. 3 pkt 6 zwrotami nie tworzy innego przypadku. Przepis ten nie traci przez to przymiotu zamkniętej listy wyjątków opisanych w art. 29 ustawy Prawo Budowlane.

Powtórzmy zatem, skoro ustawy Prawo Budowlane dopuszcza budowę na podstawie zgłoszenia budynku gospodarczego o powierzchni nie przekraczającej 35 m2 to nie można wykluczyć dopuszczalności przyjęcia zgłoszenia w przedmiocie jego rozbudowy, po której powierzchnia ww. nie zostanie przekroczona (art. 29 ust. 1 pkt 2, czy też 2a w zw. z art. 3 pkt 6 ustawy Prawo Budowlane).

Sąd nie podziela także stanowiska Wojewody (...), zgodnie z którym poza zainteresowaniem organu rozpoznającego zgłoszenie powinna pozostać, dostrzegana przez organ pierwszej instancji, kwestia zmiany sposobu użytkowania budynku. Skoro w oparciu o przedmiotowe zgłoszenie można rozbudować na ww. warunkach budynek gospodarczy, podkreślmy gospodarczy, to sygnalizowane w zgłoszeniu odmienne, mieszkalne jego użytkowanie nie mogło zostać pominięte przy rozpatrywaniu zgłoszenia.

Rozpoznając sprawę ponownie organ będzie miał na uwadze wskazania Sądu, ale i to, że zgodnie z oświadczeniem skarżącego złożonym na rozprawie sądowej inwestycja została już zrealizowana - oceni tę okoliczność z uwzględnieniem specyfiki przebiegu niniejszego postępowania.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 maja 2018 r. VII SA/Wa 1785/17

Źródło: CBOSA

Sob., 7 Lp. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk