Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Istota postępowania naprawczego w Prawie budowalnym

Istota postępowania naprawczego w Prawie budowalnym fotolia.pl

Zważyć trzeba, iż podstawę materialnoprawną tej decyzji stanowił art. 51 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, zgodnie z którym: przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia, o którym mowa w art. 50 ust. 1, właściwy organ w drodze decyzji:

  1. Nakazuje zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego albo
  2. Nakłada obowiązek wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, określając termin ich wykonania, albo
  3. W przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę - nakłada, określając termin wykonania, obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz - w razie potrzeby - wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem; przepisy dotyczące projektu budowlanego stosuje się odpowiednio do zakresu tych zmian.

Warunkiem zastosowania art. 51 ust. 1 p.b. jest ustalenie stanu wskazującego na niezgodność z prawem, czy inaczej: że konieczne jest doprowadzenie (realizowanych czy zrealizowanych) robót budowlanych do stanu zgodnego z przepisami; na tym bowiem polega istota postępowania naprawczego uregulowanego w art. 50 oraz 51 p.b. Nałożenie obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowlanych jest tym samym uzasadnione tylko wówczas, gdy bezspornym jest, że wykonane roboty nie spełniają wymogów przewidzianych prawem. Natomiast ustalenie, że wykonane roboty budowlane są zgodne ze standardami i nie wymagają przeprowadzenia żadnych dodatkowych czynności ani robót, stanowi podstawę do przyjęcia przez organ nadzoru budowlanego, że brak jest przesłanek do kontynuowania postępowania naprawczego.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 października 2017 r. VII SA/Wa 2718/16

Źródło: CBOSA

Sob., 14 Kw. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk