Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2)

Zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2) fotolia.pl

22 marca br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Głównym celem przedmiotowego projektu ustawy jest wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych związanych ze stosowaniem przepisów art. 17 pkt 11 i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 47- tekst jednolity).

Zmiana pierwsza oraz druga pkt a projektowanej regulacji dotyczy wprowadzenia prawidłowego odesłania w art. 17 pkt 11 oraz w art. 18 ust. 1 ustawy, do właściwych przepisów dotyczących wyznaczania przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu terminu, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszego niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu.

Zmiana druga pkt. b dotyczy doprecyzowania i uzupełnienia przepisu art. 18 ust. 3 przedmiotowej ustawy poprzez wskazanie, że za wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym jak również opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: prezydent.pl

Pt., 22 Mrz. 2013 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka